ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'רמו

ב"ה, ב' מ"ח, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה משה שי'

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אשר נולדה להם בת למזל טוב ונקרא שמה בישראל שרית תי'.

הנה יה"ר מהשי"ת שיגדלה ביחד עם זוג' תי' לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה.

ידוע מכ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע, אשר מנהגנו הוא לאמר גם בלידת בת לתורה ולחופה ולמעשים טובים, ע"פ מרז"ל (ברכות י"ז א) נשים במאי זכיין באקרוי' כו' באתנוי' כו ונטרין כו'.

בכבוד ובברכת מזל טוב ולהצלחה בניצול כל האפשריות שניתנו לו – בהפצת היהדות האמתית (ואמת – שולל פשרות) ושיבש"ט גם בזה.


משה: אישון, ת"א. אגרת נוספת אליו – לעיל אגרת י'רב.

ידוע מכ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע אג"ק שלו ח"א ע' רי (נעתק ב"היום יום" כה מנחם אב).