ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'רמח

ב"ה, ג' מ"ח, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה צבי אלימלך שי'

שלום וברכה!

לספרו "שלש קדושות" ירשה לנו להעיר תשומת לבבו בהבא לקמן:

א) בע' צה כותב אשר רבנו הזקן נולד בשנת תק"ז, אבל כפי המקובל בבית רבינו – נולד ביום ח"י אלול שנת תק"ה (והרמז – קה"ת).

ב) בע' קכ סעיף צה כותב אשר אביו של הרה"ח הר' ברוך שניאור הי' הרה"ח הר' ברוך שלום,

אבל, הי' נכדו של הנ"ל, ואביו של הרה"ח הר' ברוך שניאור הי' הרה"ח הר' לוי יצחק רב בפּאָדאָבראַנקא (וכנדפס בלוח "היום יום" ע' 7).

בטח אשר בהזדמנות המתאימה יתקן את הנ"ל.

בחבילה בפ"ע שולחים לו לוח "היום יום" הנ"ל, וכן ספר התולדות – אדמו"ר הזקן שנדפס לפני זמן – אשר בטח ימצא עיון בהם.


צבי אלימלך: קאלוש, ב.ב.

רבנו הזקן נולד ראה גם לעיל חי"ח אגרת ו'תשעז.