ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'רנב

ב"ה, י"ג חשון, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

[מרת שפרה יהודית תי']

ברכה ושלום!

מאשר אני קבלת מכתבה, והשם יתברך ימלא משאלות לבבה לטובה בכל הענינים שכותבת, הפרטיים והכלליים, וכפי המדובר כמה פעמים תגדל כל ילידי' לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך נחת חסידותי, ועוד וגם זה עיקר שבקרוב ממש תסתדר בשידוך טוב, שגם בזה נדבר כמה פעמים באריכות, ובעיקר שהרי זוהי הוראת תורתנו, הנקראת תורת אמת ותורת חיים – הוראה אמתית בחיי היום-יום.

כמובן פלא גדול בעיני ששואלת תגובתי בנוגע לפעולותי' לטובת האלמנות והיתומים שליט"א אשר באה"ק ת"ו, אף שבשיחתנו כאן הדגשתי גודל החשיבות של פעילות זו בכלל, ובפרט כשנעשית על ידי אדם במצב דומה וכו', ובמיוחד כשהפעולות חדורות אור וחיות חסידותיים.

וידועים דברי חכמינו ז"ל בגודל ערך פעולות האמורות בתוככי כל פעולה המביאה עידוד לאלמנות ויתומים, וכמצווה עלינו מאבי יתומים ודיין אלמנות הוא מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אשר גם האמור מוסיף בטחון שהשי"ת יצליחה בפעולותי' ולהסתדר בנישואין טובים, בנחת אמתי חסידותי מהילדים שיחיו, כאמור לעיל.

אשר להערתה-שאלתה במכתבה מהו הביאור להסבל והצער וכו' של הנ"ל, באמת הרי זה חלק משאלה כללית מהו הביאור והטעם למציאות הצער והסבל בעולם בכלל, שהרי בורא עולם ומנהיגו הוא עצם הטוב, ובסגנון הידוע, מטבע הטוב להיטיב.

וכמה נסיונות נעשו בפתרון שאלה האמורה, ומהם מהעקריים והמובנים ביותר הוא בלשון הכתוב: החקר אלו-ה תמצא וכו' וכו', שבספר איוב, שהוא אחד מכתבי-קודש שלנו, שכל נקודתו בשאלה האמורה במענה ופתרון שלה, שלכן פלא קצת על השואלים שאלות האמורות, כאילו לא נשאלו ולא נידונו וכו'.

ועוד להוסיף אשר בודאי שהאמונה בהשי"ת היא בטבע כל איש ואשה הישראלים ועד לתינוק ותינוקת, שזה מכריח שבודאי ישנו ביאור פשוט ומתקבל בשכלם של תינוקות גם כן. ואמנם ישנו גם ביאור שכזה, והוא ובהקדם דוגמא הידועה: משל לאיש שאין לו כל ידיעה כלל בחכמת הרפואה וטיפול רפואי, ונכנס למחלקת הניתוחים שבבית חולים, ורואה קבוצת אנשים לבושי לבנים ועל פניהם מסוה, ובידיהם כל מיני סכינים ואזמלים וכלים מכלים שונים, ועומדים סביב איש המונח על שולחן כשידיו ורגליו קשורות אליו ברצועות, והאנשים לבושי המדים מרדימים את האיש ומנתחים אותו, ודמו שותת וכו' וכו'. שבודאי יזדעזע זה האיש שנזדמן לשם למראה עיניו ויזעיק את כל הסביבה למעשה איום כזה וכו' וכו'. ואין פלא שהרי אין לו כל מושג ניתוח מה הוא, שאף שהוא גורם נזק קל לפי שעה, מציל הוא את חיי האדם ומביאו לחיים בריאים ושלמים עשיריות בשנים, וגם אין הדבר מתקבל בשכלו שאיך אפשר הדבר שעל ידי שפוצעים את הגוף והגוף שותת דם ולאחרי זה סובל כאבים וגם בשעת מעשה מוכרחים להרדימו וכו', הרי לכאורה אין מקום לומר שדוקא על ידי זה יתרפא הגוף ויהי' בריא ויוסיף חיים.

הנמשל בנידון שלנו מובן. שהרי בן אדם אינו יודע אלא המתרחש למראה עיניו משך חייו עלי אדמות, שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה והיו ימיו מאה ועשרים שנה, ואין לו מושג מה שהי' לפני זה ומה שיהי' לאחרי זה, אשר בערך הזמן שלאחרי ה"ניתוח" (הסבל והצער) הרי זה רגע קטן, ואיך זה אפשר שיהי' חשבונו חשבון צדק?

ואם תמצא לומר הרי זה ביאור לא רק בשביל תינוקות כי אם אמתי מצד עצמו. ויש עוד להאריך בזה, ואין כאן מקומו.

וראוי לצטט בכגון זה דברי רבנו הזקן (אף שכתבם בנוגע לשאלה אחרת) וזה לשונו הקדוש: "היא אמונה פשוטה בסתם כללות ישראל ומסורה בידם מאבותיהם הקדושים שהלכו בתמימות עם ה' בלי לחקור בשכל אנושי ענין האלקות אשר הוא למעלה מהשכל עד אין קץ".

בברכת הצלחה רבה בפעולותי' הכי נעלות בהתאם למדתו של הקב"ה עליו נאמר יתום ואלמנה יעודד, ולב אלמנות ירנן, ובכללות עניני' הפרטיים וגם הכלליים בכל הכתוב לעיל, ולבשורות טובות.

נ.ב. בודאי מתכננים פעולה רחבה בקשר עם ימי החנוכה הבאים, ויהי רצון שתהי' בהצלחה רבה.


מרת שפרה יהודית: מרוזוב. אגרות נוספות אלי' – לעיל י'עב, ובהנסמן בהערות שם.

תורת . . הוראה ראה רד"ק לתהלים יט, ח. ספר השרשים שלו ערך ירה. גו"א ר"פ בראשית בשם הרד"ק. וראה זח"ג נג, ב.

דברי חכמינו ז"ל ראה רמב"ם הל' דעות פ"ו ה"י. שו"ע אדה"ז או"ח סקנ"ו ס"ט.

מאבי יתומים ודיין אלמנות ע"פ לשון הכתוב – תהלים סח, ו.

ובסגנון הידוע ראה לקו"ש חכ"ד ע' 334 בהערה (ד"ה מספרי הח"ן). וש"נ.

שבספר איוב יא, ז.

הנמשל . . מובן ראה גם לעיל אגרת י'ו, ובהנסמן בהערות שם.

שבעים . . שנה תהלים צ, יו"ד.

והיו ימיו . . שנה בראשית ו, ג.

דברי רבנו הזקן תניא אגה"ק סכ"ה (קמא, ב).

יתום ואלמנה יעודד תהלים קמו, ט.

ולב אלמנות ירנן ע"פ איוב כט, יג.