ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'רנג

ב"ה, י"ג חשון, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי ציבור

מלאכתו מלאכת שמים בעל מרץ ורב פעלים

מוה"ר חיים יעקב שי'

שלום וברכה!

פותחין בברכה, ובמיוחד בקשר עם ביקור כמה תלמידות תי' של הסמינר בית רבקה בצרפת – שבאו לכאן על חג הסוכות, וגרמו נחת רוח רב בהנהגתן וכו'.

ויהי רצון אשר כל אחת ואחת מהן, בתוככי כל התלמידות תי' של הסמינר ובית רבקה בכלל – תלכנה מחיל אל חיל בלימודיהן ובהנהגתן כיאות לבנות ישראל, שכל אחת מהן נקראת בת שרה רבקה רחל ולאה, מתאים להתקוה של רבותינו נשיאינו מייסדי מוסדות חינוך אלו וכיוצא בהן, שתקוה זו הרי היא גם נתינת כח. ואשרי חלקם של כל אחד ואחת העושים בזה והמתעסקים בזה והמשתדלים בזה, וזכות הרבים מסייעתם.

בהמשך להכתוב לעיל בנוגע להנהגתן של בנות ישראל, ובפרט בדורנו דור יתום, ובקשר להשאלה ששאלוני כמה וכמה בנוגע לאורך השמלות, ידועה דעתי בזה שמדה השוה לכל נפש (בנות ישראל תחיינה) ובכל מקום היא שתהיינה הברכים מכוסות אפילו בשעת ישיבה.

הכתוב לעיל הוא, כאמור, דבר השוה ולכל הפחות.

אבל מפני שישנם מקומות שהנ"ל אינו מספיק, שהרי בעניני צניעות וכיוצא בזה, נוסף על גדרי הצניעות שאין לשנותן בכל מקום, ישנם גם כן פרטים התלויים במנהג המקום – תלויים להחמיר, אבל לא להקל כמובן – הנה בזה על כל רב ומורה הוראה במקום לברר ולהורות בנוגע למעשה בפועל.

ועוד להוסיף, וגם זה עיקר, שהמוכרח להחמיר בהתאם לתנאי המקום, לאו דוקא הפירוש שהוא חומרא בעלמא, כי אפשר גם כן שמפני תנאי המקום הרי – מן התורה אסור הדבר. ובכמה ענינים מצינו כיוצא בזה.

ואני תפלה אשר כל צוות ההנהלה, המורים והמורות שי', יראו רב נחת בעמלם בהבית רבקה על כל המחלקות והתלמידות שבהן, נחת אמיתי, נחת תורתי חדור באור וחיות חסידותיים, ובאופן דמוסיף והולך ואור. והרי תפקיד בית רבקה הרי הוא להעמיד בנות בישראל שתהיינה במשך הזמן כל אחת ואחת מהן עקרת הבית, בית נאמן בישראל, מתאים למה שנאמר חכמות נשים בנתה ביתה.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות בכל האמור,

מ. שניאורסאהן


נדפסה בלקו"ש חי"ח ע' 447, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מוה"ר חיים יעקב שלאַממע, מנהל סמינר למורות "בית רבקה" ביעֶרעס, צרפת. אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ו אגרת ט'תקצ, ובהנסמן בהערות שם.

פותחין בברכה ראה בהנסמן בלקו"ש חכ"ד ע' 641 הערה ד"ה פותחין בברכה.

מחיל אל חיל תהלים פד, ח. וראה ברכות בסופה. שו"ע אדה"ז או"ח סקנ"ה ס"א. וש"נ.

עקרת הבית ראה ב"ר פע"א, ב. זח"א קנד, א. אוה"ת נ"ך ח"ב ע' תתעא, ושם ע' תתנח ואילך.

שנאמר משלי יד, א.