ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'רנה

[י"ג מרחשון, ה'תשל"ב]

ויהא בהצלחה.

במענה לשאלות: שמות המנדבים שהועד יחליט שראוי שיזכרו (וע"פ שו"ת הרשב"א הידועה) בביהכנ"ס כו' – לא בקיר הביהכנ"ס וכיו"ב כ"א בטבלא נפרדת שיתלוה במקום המתאים בביהכנ"ס.


מצילום כתי"ק. נכתב על גליון המכתב מי"ג מרחשון ה'תשל"ב. מענה לאגודת ביהכנ"ס "צמח צדק" אשר בירות"ו.

ויהא בהצלחה: אודות קביעת נוסח השילוט מחוץ לביהכנ"ס: "בית הכנסת בית המדרש צמח צדק בירושלים ת"ו, בנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאַוויטש".

שו"ת הרשב"א הידועה ח"א סתקפ"א. הובא ברמ"א יו"ד סרמ"ט סי"ג. מג"א או"ח סקנ"ד סקכ"ג. וראה לקו"ש חכ"ב ע' 276 הערה ד"ה מצוה. וש"נ.