ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'רנז

ב"ה, י"ט מ"ח תשל"ב

ברוקלין

אל הנהלות אגודת חסידי חב"ד וצעירי אגודת חסידי חב"ד באה"ק ת"ו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מועתק בזה נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח בקשר להכינוס ביום כ"ף מ"ח הבע"ל:

המשתתפים בכנוס כ"ף מרחשון שליט"א

יה"ר שיקוימו בכנוס זה דברי חז"ל הנאה להם והנאה לעולם וכמבואר במאמר החלצו (משמע כולכם*),

– וכמדובר בההתועדויות כאן בזמן שמחתינו למלאות בקשת השם (שהיא גם נתינת כח) "קשה עלי פרידתכם" –,

שלא יתפרדו ח"ו, ואדרבה ההתועדות תְשַלֵב כל המשתתפים העולים החדשים ושעלו מלפנים ושנולדו באה"ק כולכם כאחד לעלי' בתורתנו תורת אמת ובמצוותי' בחיי יום יום,

וילהיבו העולים משם במסירת נפש שלהם על היהדות האמיתית את כל עמינו, וימשיכו מתוך הרחבה להיות דוגמא חי' של יהודים השמחים במשך כל השנה בתורת משה והתורה שמחה בהם במשך כל השנה,

ומחנכים בניהם ובנותיהם בדרך זו,

ומבלי התחשב כלל בבלבולים ובקשיים,

ולסלול הדרך שכן יעשו העולים אחריהם, וכיעוד השם קהל גדול ישובו הנה, וכל זה בחיות ואור חסידותיים.

בכבוד ובברכה להחלטות מתאימות בכל הנ"ל ולהגשמתן בהצלחה רבה.

מנחם שניאורסאהן

בכבוד,

[mazkir1]מזכיר[/mazkir1]


נדפסה בלקו"ש חי"ט ע' 580, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

דברי חז"ל סנהדרין עא, סע"ב.

במאמר החלצו בלקו"ת מטות פה, ד. וראה גם ד"ה החלצו תרנ"ט פ"י. שם פ"ז (סה"מ תרנ"ט ע' סא. שם ע' נט).

בהתועדויות דמוצש"ק פ' בראשית, מבה"ח מרחשון (שיחות קודש תשל"ב ח"א ע' 116 ואילך). וראה גם ד"ה אל יפטר דהתוועדות זו (סה"מ תשל"ב ע' 38 ואילך).

בקשת השם . . נתינת כח ראה כתובות סז, רע"א. ע"ז ג, א. תנחומא נשא יא. במדב"ר פי"ב, ג.

קשה עלי פרידתכם פרש"י אמור כג, לו. פנחס כט, לו. בחיי פנחס כט, לה.

תשלב אולי ירמז בזה לפרט השנה, תשל"ב.

וכיעוד השם ירמי' לא, ז.

*) עיין במאמר שם.