ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'רס

ב"ה, ערב שבת מברכים חודש כסלו, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

כבוד הוו"ח אי"א נו"נ בחור מעם ומורם מעם ודורש טוב לעמו בעל מדות תרומיות ענף עץ אבות מו"ה שניאור זלמן שליט"א

שלום וברכה!

בטח כבר היתה הזדמנות לקבל המשלחת מהאורחים שי' שהיו כאן ששלחתי על ידם פ"ש למר.

ועיקר מכתבי זה הוא בקשר עם יום הולדת מר בחודש כסלו הבע"ל ולהביע שמחתי להידיעה שיתפלל בביהכ"נ צמח צדק בעיר העתיקה תוב"ב, כמנהגו הטוב.

ויהי רצון שיקובלו תפלותיו בתוככי תפלות כל אחינו בנ"י, ובמיוחד שהיא תפלה שמתפלל בתוככי ירושלים עיר הקודש – ובלשון רבנו הזקן בשלחן ערוך שלו, אשר בתפלה בכל מקום יחזיר פניו כנגד ירושלים, שנאמר והתפללו אל ה' דרך העיר אשר בחרת (חלק או"ח, ריש סי' צ"ד) – ויקויימו במילואן ובטוב הנראה והנגלה.

והרי הענין כתוב הדור הוא במזמור תהלים המתאים לשנות מר, לאורך ימים ושנים טובות, כידוע מנהגנו בזה ע"פ אדה"ז שקיבל "מרבו בשם רבו מורנו הבעש"ט" לומר מזמור תהלים "המתאים למספר שנותיו": אלקים נצב בעדת א-ל, ואמרו חכמינו ז"ל פירושו, שהקב"ה מצוי בבתי כנסיות. וידוע הדיוק בלשון נצב, שזוהי עמידה תקיפה, העומדת בכל הנסיונות, ובלשון הידוע, נצבים קיימים ועומדים.

בהוקרה ובכבוד ובאיחולים לבבים לאורך ימים ושנים טובות ופעילות – מתוך בריאות שמחה וטוב לבב,

מ. שניאורסאהן


מו"ה שניאור זלמן: שזר. אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת י'א, ובהנסמן בהערות שם.

המשלחת מהאורחים ראה גם לעיל אגרת י'רמג.

כמנהגו הטוב ראה גם לעיל חכ"ו אגרת ט'תקצו, ובהנסמן בהערות שם.

שנאמר מלכים-א ח, מד.

כתוב הדור הוא תהלים קמט, ט.

המתאים לשנות מר שמסיים לומר עתה.

כידוע . . שנותיו אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"י אגרת ג'שנה. וראה גם בהנסמן לעיל אגרת ט'תתקצז בשוה"ג.

אלקים . . א-ל תהלים פב, א.

ואמרו חכמינו ברכות ו, א.

וידוע הדיוק בלשון נצב ראה אוה"ת ויצא (כרך ה') תתלט, ב. נצבים ע' א'רא ואילך. שיחת י"א ניסן תשמ"ג (התוועדויות תשמ"ג ח"ג ע' 1203). לעיל אגרת י'ריא.

ובלשון הידוע ראה תנחומא ר"פ נצבים. יל"ש שם (רמז תתקמ). כתר שם טוב (הוצאת תשנ"ט) בהוספות סמ"א. וש"נ.