ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'רסב

ב"ה, כ"ז חשון, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר יעקב שי' רוזנטל

רח' אמצי' 8, ירושלים

שלום וברכה!

הנני בזה לאשר קבלת מכתבו מכ"ח בתשרי והקודמו, עם המצורף בהם.

ות"ח ת"ח על שימת לבבו, שהרי למותר להדגיש עד כמה מעונין אני בידיעות מעין אלו שבמכתבו ובהמצורף. ומובן שאתענין לקבל מה שקורא ה"פרוטוקול" מביקורו הידוע.

ולעצם הביקור, ידוע הכלל שבתורה שקודם המעשה אפשר שיהיו חילוקי דעות אם רצוי וטוב או להיפך וכו', אבל אחרי המעשה, נוסף על ההוראה ד"גם זו לטובה", או על כל פנים "כל מה דעביד רחמנא לטב עביד", הרי הוראות אלו צריכות להתבטא לכל לראש בהשתדלות לעשות כל האפשר לנצל המאורע, ובנידון דידן הביקור, לטובה במידה המקסימלית.

ויהי רצון, כיון שכתב בסיום חודש תשרי, שסיום הימים טובים המיוחדים שבו הוא ב"שמחת תורה", והרי תפקיד החגים ומועדים לקחת השפעתם על כל השנה כולה – תהא זו שנה של "שמחת תורה" בשני הפירושים: יהודים שמחים בתורה, והתורה אף היא שמחה עם היהודים שומרי תורה ומצוה. שהרי כל יהודי, להיותו אחד מבני עם חכם ונבון, לא יהי' סותר לעצמו, שבשמחת-תורה מרקד עם התורה, ומחר ולאחר זמן יעשה ענין נגד התורה, שלא כהלכה, וכו'. ובודאי לדכוותי' דמר אין צורך באריכות.

בכבוד ובברכה.


מר יעקב רוזנטל: אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת י'ב, ובהנסמן בהערות שם.

גם זו לטובה תענית כא, א. וש"נ.

או עכ"פ ראה גם לעיל חכ"ב אגרת ח'שא. חכ"ו אגרת ט'תשטו, ובהנסמן בהערות שם.

כל . . לטב עביד ברכות ס, ב. טושו"ע או"ח סו"ס רל.

לקחת השפעתם על כל השנה ראה גם לעיל אגרת י'א, ובהנסמן בהערות שם.

בשני הפירושים ראה לקו"ש חי"ד ע' 168. וש"נ.

עם חכם ונבון ואתחנן ד, ו.