ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'רסד

ב"ה, כ"ח מ"ח, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכ' ובו בקשת ברכה פ"נ מיום י"א מ"ח, ובעת רצון יקרא על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ובודאי מדייק ככל הדרוש במצות תפילין. ובפרט שעלי' נאמר וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך, ובמקומו ובסביבתו עתה בטח מוסיף ומשתדל ככל התלוי בו – שכל חבריו שליט"א יעשו ככה. והרי זה טובת היחיד וטובת הרבים וטובת הכלל. ונאמר והי' מחנך קדוש – אשר אז (ככתוב בתחלת הפסוק) ה' אלקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך.

בברכה.

לכתבו אודות השידוך – באם החליטו שניהם, הוא וכן המדוברת תי' לייסד ביתם בישראל על יסודי התורה והמצוה בחיי היום יומים,

יהי רצון שיהי' בשעה טובה ומוצלחת ולבנין בית בישראל בנין עדי עד.


במצות תפילין: ראה גם לעיל אגרת י'כ (ע' לא), ובהנסמן בהערות שם.

שעלי' נאמר תבוא כח, יו"ד. וראה ברכות ו, א.

ובמקומו ובסביבתו בצה"ל.

והרי זה כו' ראה גם לעיל אגרת י'צו.

ונאמר תצא כג, טו.

אודות השידוך עם בת דודו.