ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'רסה

ב"ה, כ"ח מ"ח תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום ו' מ"ח.

באם: 1) לדעת רב ראוי לקחת ע"ע משרת שו"ב הנ"ל,

2) ההצעה תבוא באופן שלא תהי' מחלוקת ובחוזה מתאים וכו'.

3) זוג' תי' תסכים ע"ז,

יתעניין בההצעה.

בטח שומר הוא השלשה השיעורים השוים לכל נפש בחומש תהלים ותניא הידועים.

ובעת רצון אזכיר על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לכל הנ"ל.

בברכה,

מ. שניאורסאהן


מצילום האגרת.

מו"ה זכרי' גורי, ס. פאלא.

משרת שו"ב במושב אביטל באה"ק.