ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'רסח

[מרחשון, ה'תשל"ב]

נהנתי במאד ע"ז (נוסף על העיקר שלא בערך – נח"ר שלמעלה מזה ד"לבי ער" דבן ישראל נמשך ופעל על היד שתחלק צדקה שעי"ז – כדברי אדה"ז (תניא פכ"ג) – "נעשו מרכבה ממש לרצה"ע" – ובפרט בסכום שלא הורגל בו וכו') –

ובמיוחד שהשעק נתן בחדש תשר"י – הכללי וה"רשית" ומורה דרך לכל השנה.

וע"פ הנ"ל נ"ל – דהכתוב לעיל "שעשה סה"כ כו' והראה כו' כמו אשתקד" – אינו, ואו שעדיין לא הגיעו לידו כל החשבונות, או שיש טעות בחשבון וכו'.

ובטח יודיע הסה"כ האמתי – ות"ח מראש.

נח"ר מיוחדת באה עי"ז שתיכף (בבת אחת) עם הנ"ל – בירכו ואת זוגתו תי' – השי"ת והצליחם בשמחת קשוה"ת דבנם שי' ובאופן יהדותי ותורתי וחסידותי, וה"ז "סלילת דרך" להחתונה דהנ"ל ואורח החיים וכו'.


נהנתי כו': מענה לא' שנתן סכום גדול לצדקה.

ד"לבי ער" שה"ש ה, ב.

בחודש תשר"י – הכללי ראה לעיל אגרת י'א, ובהנסמן בהערות שם.

תשר"י . . וה"רשית" תשרי אותיות "רשית" (ראה בעה"ט עקב יא, יב).

נח"ר מיוחדת כו' ראה גם לעיל אגרת י'קפא.