ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'רעח

ב"ה, ו' כסלו, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום כ"ח מ"ח עם המצו"ב – עלי ההגה"ה מספרו שמכין להו"ל –

וע"פ בקשתו עברו עליהם מחבר מערכת "אוצר החסידים" להגיהום ומצו"ב.

ולהעיר אשר עוד כו"כ מתלמידי אדה"ז, אדמו"ר האמצעי וכו', ורק מקצתם הובאו ב"בית רבי" וכו'. וברשימות כ"ק מו"ח אדמו"ר נמצאו כו"כ וכו'.

הפ"נ שבמכתבו יקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר.

בכבוד ובברכה,

מ. שניאורסאהן


מצילום האגרת. נדפסה ב"היכל מנחם" ח"ג ע' פח ואילך.

מו"ה יצחק אלפסי. אגרת נוספת אליו – לעיל חי"ז אגרת ו'קפו.

מספרו שמכין להו"ל "החסידות" (תולדות האדמו"רים לשושלות תלמידי הבעש"ט והמגיד) – תל אביב, תשל"ד.