ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'רעט

[ז' כסלו, ה'תשל"ב]

אך זה עתה החליטה אגוה"ר ופרסמה החלטתה זו – שקוראת אסיפה-מוקדמת כאן (ולאח"ז אסיפה באירופא בהשתתפות מכו"כ מדינות) לביטול החוק וכו'.

ולדעתי צ"ל השתדלות רבה שתצליח אסיפה זו ביותר (כיון שהיא ראשונה הנעשית ע"י ארגון דרבנים וכו'), ובפרט על חברי אגוה"ר להשתדל בזה ובפרט – כת"ר בתור חבר כו'. ולכן, לדעתי, אין הזמ"ג לההצעה שכותבה – שתחליש הנ"ל וכו'.

***

אין כל חשש כלל באסיפת אגוה"ר (חד פעמית) – וה"ז לא בפעם הא' שעושים כיו"ב.

באם עוד ארגוניים רבניים יתאספו במטרה לבטל החוק – תבוא עליהם ברכה, אבל אין לעכב אסיפה הנ"ל לתכלית זו (בכדי שיצטרפו יחד – כי במצב ההוה צירופם אינו מעשי כלל וכלל, כידוע לכל. וד"ל).

כל הצעה לביטול ח"ו דאסיפת אגוה"ר, או אפילו לדחייתה – פי' הבלעדי: סיוע ל א י ביטול הענין ד"מיהו יהודי".

יציאת השרים מהממשלה – כיון שאין שליח לדבר עבירה – ה"ז חיוב מה"ת. ולאחרי שניתן פס"ד הרבנים (שהם עצמם קבלום לרבנים ובכל התוקף – וגם עתה) ואינם מקיימים הפס"ד – נתוסף בזה גם ענין דחילול השם ובפרהסיא וכו'.

בהמשך להנ"ל – אפילו באם הי' ברור "שלא יקבל ממנו צריך למחות בידו" וכו'. ובפרט שהשתיקה מתפרשת ובפרסום – כהודאה ונתינת י י ש ר כ ח על אי היציאה.

התפטרות הרבנים באהקת"ו – מלבד העיקר: ע"פ שו"ע איני רואה יסוד לתבוע זה, כי בפירוש נאמר להם (וכן המצב בפועללע"ע) שאין הרישום מחייב אותם כלל, ופסקו ברור שאסור לפקיד לרשום ולשר להשאר בממשלה והוסיפו אשר מאז סור ישראל מיהודה כו' – וכ"ז נתקבל פה אחד באסיפתם ולאחרי כ"ז – הממשלה משלמת משכורתם ע"ע.

ועוד וג"ז עיקר – היושבים בממשלה מצפים שיתפטרו ותומ"י יכניסו אחרים במקומם ("זמנית" – ואח"כ כו') שיפסקו שהחוק הוא הישג דתי.

בכלל, אין נוגע לפועל – כי הרב . . . שי' (ועוד כיו"ב) לא יתפטרו.

אין הזמ"ג עתה למכתב דרישה שאה"ק – כל חוקי' יהיו ע"פ חוקי התורה ו ב מ י ל א צריך לתקן חוק השבות כו' – כי ניסוח זה מבטל כל הסיכויים לתיקון החוק,

כי תומ"י "יפלו על המציאה" שהדרישה להתיקון ענינה וכוונתה וכל תוכנה – שתהי' זו מדינת-ההלכה ובמילא בטלה ה"כנסת", בית משפט העליון כו'. וק"ל.


מצילום כתי"ק. נכתב על גליון המכתב מז' כסלו ה'תשל"ב.

אגוה"ר = אגודת הרבנים.

אין כל חשש כו' מענה להרב שמואל טובי' שטערן – על הצעה שכ"ק אדמו"ר (ביחד עם הר"מ פיינשטיין והרי"ד סולובייציק) יחתמו על קריאה לאסוף ראשי בתי-דין ממדינות שונות להוציא פס"ד ברור בענין "מיהו יהודי". אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ו אגרת ט'תרעח, ובהנסמן בהערות שם.

שאין שליח לדבר עבירה קידושין מב, ב. וש"נ.

פס"ד הרבנים ראה גם לקמן אגרת י'רפב. י'שטז. י'שיט. י'שלז. י'שצו. י'תסד.

שלא יקבל ממנו צריך למחות בידו שו"ע אדה"ז או"ח סתר"ח ס"ה. וש"נ.

מאז סור ישראל מיהודה ע"פ לשון הכתוב – ישעי' ז, יז.