ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'רפא

ב"ה, ערש"ק ט' כסלו,

יום הולדת ויום הילולא של אדמו"ר האמצעי

ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ רב פעלים

מוה"ר דוב יהודא שי' שחט

שלום וברכה!

הנני מאשר קבלת מכתבו, ומצורף בזה המענה לבתו רחל בתי'* תחי', שבזה גם מענה למכתב כת"ר.

ובעמדנו בימי סגולה אלה – ט' כסלו, יו"ד כסלו, הימים שבין י' וי"ט כסלו ויט"כ – יהי רצון שיפוצו המעינות חוצה, והמסובב מזה שיפוצו ברכות ה' בהמצטרך לכל אחד ואחת מבני ישראל ועד לברכה (כדנבואה) כללית כמבואר באגרת הבעש"ט הידועה, כשיפוצו מעינותיך אז קאתי מר, דא מלכא משיחא.

בברכה.


מוה"ר דוב יהודא שחט: אגרת נוספת אליו – לעיל חכ"ג אגרת ח'תשעא.

באגרת הבעש"ט הידועה כתר שם טוב בתחלתו. ובכ"מ.

*) הסדר כבמכתבו ולפלא שהוא דלא כחתימת בתו תי'.