ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'רפג

ב"ה, י' כסלו, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הד"ר אבנר ח. שאַקי שי'

שלום וברכה!

הנני לאשר בזה קבלת מכתבו מכ"ט חשון, ות"ח על שימת לבבו לכתוב לי מבלי להתחשב בזה שבנוגע למענה מכתבים בעל-חוב גדול אני אפילו לכותבים חשובים ביותר, מפני רוב הטרדות אשר לצערי הרב לא מתמעטים אלא אדרבה, וד"ל.

מובן שתכופות מקבל אני ידיעות מפעולות מר, וביחוד מפעולות הנוגעות לקיום עמנו בכל מקום, באה"ק ובתפוצות, שהרי עם אחד הוא. ותודה מיוחדת על פעולות מר לביטול הגזרה האיומה שמרוב הטשטוש והבלבול קראו לה "חוק מיהו יהודי".

והתקוה חזקה אשר יוסיף בשטח זה כהנה וכהנה עד לביטול גזרה זו מעיקרה. ואם בכמה ענינים אמרו "זריזים מקדימים", על אחת כמה וכמה בנידון האמור, עליו יש בצדק לומר "יפה שעה אחת קודם", ולא במובן שעה של 60 דקות אלא כפשוטו רגע קט. ובודאי לדכוותי' דמר אין כל צורך בביאור נוסף עד כמה מוכרח הביטול האמור ובזריזות הכי גדולה.

קורת רוח מיוחדה היתה לי בראותי במכתבו התענינותו ופעילותו בצמצום הפער בין בני העדות השונות בישראל, שהרי גם בזה רקע משותף עם פעולות אנשי חב"ד, ואדרבה זוהי אחת הנקודות העיקריות של פעילות חב"ד. ובודאי נוכח בזה מר בביקור המוסדות בכפר חב"ד שנראה שם מיזוג גלויות בפועל, ומיזוג ממש בכל הנקודות. וכן בטח ידוע גם למר מפעילות חב"ד המרוכזת בתוככי עדות המזרח, במרוקו ובטוניס, שהותחלה תיכף להסתלקות כ"ק מו"ח אדמו"ר, ופעילות כגון זו בדורות שלפני זה בתוככי יהודי גרוזי' וקוקז, יהדות שהיתה סגורה ומסוגרת בד' אמות שלה, וכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב, אביו של כ"ק מו"ח אדמו"ר, שלח לשם כמה שלוחים לפני כששים שנה ויותר, אשר פירות שליחות זו ופירות פירותיהם הרי הם העולים עתה משם לארצנו הק', עלי' בסגנון הידוע בנערינו בזקנינו בבנינו ובבנותינו. וזהו גם קו היסוד בחינוך הבנים והבנות באירופה לשם הגרו כמה וכמה ממרוקו וטוניס, לא רק לצמצם הפער כי אם גם למזג המחונכים והמחונכות, וכמו במוסדות החינוך שלנו ביערר שע"י פריס, בי"ס וסמינר "בית רבקה" וכיו"ב.

בכבוד ובברכת הצלחה בפעולותיו הברוכות ולבשורות טובות בכל האמור.


הד"ר אבנר ח. שאַקי: אגרות נוספות אליו – לקמן אגרת י'תכט. י'תפג.

"חוק מיהו יהודי" ראה לעיל אגרת י'ב, ובהנסמן בהערות שם.

זריזים מקדימים פסחים ד, א. וש"נ.

ופעילות . . בתוככי יהודי גרוזי' וקוקז ראה "תולדות חב"ד ברוסיא הסובייטית" פ"ד.

בסגנון הידוע בא יו"ד, ט.