ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'רפד

[י"ג כסלו, ה'תשל"ב]

דיוק בהנחת תפילין דהזקוקים לברכה, ההורים שלהם וכו'. – ובזה שייכות מובנת גם בפשטות (וע"פ ההנהגה, המובנת ג"כ בפשטות – מדה כנגד מדה):

"סקיצאָפרעניע" (מה שלא תהי' סיבתה) ענינה – אי התאמה בין המציאות (דהסביבה) כמו שהיא – לכמו שהחולה "רואה" ותופס אותה בשכלו. ובמילא: 1) נולדו אצלו (מדות מתאימות לראיית שכל זו), פחד, יראה שרוצים להזיקו וכו'. 2) מזמן לזמן שינויים ועד להיפך: מפחד בלתי מבוסס במציאות – לרוממות הרוח בלתי מבוססת וכו', פיצול הנפש וההשקפה וכו'.

תפליןחלק מהמצוה ו ס ג ו ל ת ה: לשעבד הלב (המדות) והמוח (שכל) לאלקים אמת, עליו נאמר אני ה' לא שניתיובמילא: התאמה בין השכל הרגש והמציאות וכו'.

אזכיר עה"צ.


מצילום כתי"ק. נכתב על גליון המכתב מי"ג כסלו ה'תשל"ב. והוא מענה לא' שסובל ממחלת הסקיצאָפרעניע. נדפס גם ב"היכל מנחם" ח"א ע' מא ואילך.

מדה כנגד מדה סנהדרין צ, סע"א. וראה סוטה ח, ב ואילך.

תפילין . . לשעבד הלב . . והמוח טושו"ע (ודאדה"ז) או"ח הל' תפילין סכ"ה ס"ה (סי"א). וראה תניא פמ"א (נו, ב).

חלק מהמצוה ראה ב"ח לטור או"ח הל' ציצית ס"ח. הל' סוכה ר"ס תרכה.

לאלקים אמת ירמי' יו"ד, יו"ד.

עליו נאמר מלאכי ג, ו.