ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'רפה

[י"ד כסלו, ה'תשל"ב]

כשמזכירים חסידות בפ"ע – כותבים דא"ח (ויש לחפש ולמצוא המקור והביאור), אבל לכתוב "נגלה ודא"ח"?! בודאי שגם נגלה דא"ח וכו' – [ועיין עירובין (אח"ד, ב) ובמאמרים עד"ז – שאדרבה קשה כו'. וראה תניא פנ"ג וכו'. ואכ"מ].


מענה לצעירי אגודת חב"ד בנ.י. ונכתבה על גליון המכתב מיום י"ד כסלו ה'תשל"ב.

עירובין (אח"ד, ב) דאלו ואלו דברי אלקים חיים.

ובמאמרים עד"ז ראה אוה"ת יתרו ע' תתצ ואילך. ד"ה וידבר אלקים תרכ"ז (סה"מ תרכ"ז ע' רעו ואילך [בהוצאה החדשה – ע' ש ואילך]). המשך תרס"ו ע' תלא ואילך. ובכ"מ.