ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'רפט

[מברק להמשתתפים בהפאַרבריינגענישן הגדולים די"ט כסלו, ה'תשל"ב בארה"ק]

לחיים לחיים ולברכה.

ויהי רצון מהשי"ת שבכל אחד ואחת יהי' פדה בשלום וגו' במילואו, ושיצליחו בעשיית הכלים לזה כביאור חז"ל בהכתוב שזהו העסק בתורה הנגלה והחסידות ובגמילות חסדים ובתפלה, ויהיו נצבים כולכם כאחד ממש לפני השי"ת לעבור בבריתו.

ויקויים היעוד הוי' לעזרתי חושה בגאולה האמיתית והשלמה ע"י משיח צדקנו.

מנחם שניאורסאהן


פדה בשלום וגו': תהלים נה, יט.

כביאור חז"ל ברכות ח, רע"א.

נצבים . . לעבור בבריתו נצבים כט, ט. שם, יא.

כולכם כאחד ראה לקו"ת ר"פ נצבים.

היעוד תהלים ע*, ב.

*) הקאַפּיטל שהתחילו לומר בי"א ניסן אשתקד – ראה בהנסמן לעיל אגרת ט'תתקצז בשוה"ג.