ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'רצ

ב"ה, כ' כסלו, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ

עוסק בצ"צ צנמ"ס וכו' רש"י שי'

שלום וברכה!

מאשר אני קבלת מכתב כת"ר מיו"ד כסלו, יום הגאולה של אדמו"ר האמצעי, בנו וממלא מקומו (וכמדובר בכמה הזדמנויות, ממלאבמלוא מובן המלה) . . ומכתבים הקודמים. ומצורף בזה מכתבי מענה ע"ד כל הועדים, שבו ג"כ מענה על כמה ענינים שבמכתב כת"ר.

ת"ח ת"ח על הבשורה הטובה מעלית קרוביו שיחיו לאה"ק, ת"ו, ויהי רצון שבקרוב ממש יבשר טוב ג"כ מעלית שאר הקרובים שי' שאודותם כותב.

ויתן השי"ת אשר בקרוב ממש יקויים בסגנון הכתוב אתם נצבים היום כלכם לפני הוי' אלקיכם ראשיכם גו' שואב מימיך – גדלות וקטנות גם יחד לאחדים כאחד,

וכמדובר במאמר אדהא"מ המצורף בזה, עיין שם.

ועד לקיומו בגלוי ובכל הפרטים בביאת משיח צדקנו, אשר אז כולם ידעו אותי מקטנם ועד גדולם ומלאה הארץ דעה את הוי' כמים לים מכסים.

אחת שאלתי גו' ממך למדתי כו' – כרכי אנציק' התלמודית הבע"ל? ועד מתי? וכו'.

כמובן, נכונה הסברא שיקבל הר"ר שמ"מ שי' ש"ס שכר טרחא כו' – כפי ראות עיני כת"ר.

בכבוד ובברכה לבריאות ובתודה רבה על ההתמסרות של כת"ר לעניני הועדים הנ"ל וכו' כן יוסיף מתוך שמחה והצלחה רבה גם בעתיד,

מ. שניאורסאהן


רש"י: זוין. אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת י'יב, ובהנסמן בהערות שם.

וכמדובר בכמה הזדמנויות ראה גם לעיל חכ"ה אגרת ח'תתקפז. ועוד.

המלה)  . ומכתבים כ"ה בהעתקה שלפנינו, וכנראה חסר כאן איזה תיבות.

מכתבי מענה אגרת שלאח"ז.

בסגנון הכתוב נצבים כט, ט-י.

לאחדים כאחד ראה לקו"ת ר"פ נצבים.

וכמדובר במאמר ד"ה אתה אחד בהתוועדות דש"פ ויצא, ט' כסלו שנה זו (נדפס בתו"מ – סה"מ כסלו ע' תמא ואילך), שהוא מיוסד על ד"ה אתם נצבים דלהלן.

במאמר אדהא"מ ד"ה אתם נצבים (נדפס בקונטרס בפ"ע – קה"ת תשל"ב. ולאח"ז במאמרי אדמו"ר האמצעי דברים ח"ג בתחלתו).

כולם . . גדולם ירמי' לא, לג.

ומלאה . . מכסים ישעי' יא, ט. וראה רמב"ם הל' מלכים בסופן.

אחת . . למדתי כו' ע"פ תהלים כז, ד. יל"ש עה"פ (תהלים רמז תשו).

כרכי אנציק' התלמודית ראה גם לעיל אגרת י'יב, ובהנסמן בהערות שם.

הר"ר שמ"מ ש"ס הרב ר' שמואל מנחם מענדל שניאורסאהן, חבר בועד הנהלת כולל חב"ד, כדלעיל אגרת י'רמא.