ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'רצא

ב"ה, כ' כסלו, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

ועד הנהלת ביהכ"נ וביהמ"ד "צמח צדק"

אשר בירושלים מוקפת חומה ת"ו

ועד הנהלת כולל חב"ד אשר באה"ק ת"ו לכל סניפיו

ועד הנהלת מוסדות חינוך חב"ד אשר בירושלים עיה"ק ת"ו

ה' עליהם יחיו

שלום רב וברכה!

כיון שבהבא לקמן כמה נקודות משותפות לכל שלשת הועדים הנ"ל, בא גם המכתב באופן כזה.

במענה להמכתבים והדו"ח שנתקבלו

(א) נכונה ההצעה לצרף הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ רב פעלים וכו' יהושע שי' יוזביץ כחבר ועד ביהכ"נ וביהמ"ד.

(ב) כן נכונה ההצעה לשיפור מראה החיצוני של ביהכ"נ וכו', וכמובן הזריזות בזה משובחת, ויפה שעה אחת קודם.

(ג) כן נכונה ההצעה להיענות לבקשת העסקן הנעלה הרי"ד שי' ווייס לבנות ארון הקודש בביהכ"נ האמור, ובלבד שיהי' כלשונו – בהרחבה ופאר, שזה הי' ג"כ היסוד והתנאי להסכמתי להצעתו בעת דברו עמי בזה.

(ד) ומענין לענין באותו ענין הדורש ג"כ זריזות מיוחדה, הרי זה בקשר להשטח שמסביבות ביהכ"נ וביהמ"ד, כולל החנויות שבחצר, ועוד וגם זה עיקר, בנוגע לשיכון חב"ד שסביבתו, כמדובר כמה פעמים, שמוכרחת שייכותם מוחלטת לחב"ד.

(ה) לפלא גדול, שלמרות שנמסר טלפונית וכמדומה לי יותר מפעם אחת, אשר לכל לראש על הועדים, ובפרט ועד הכולל וועד מוסדות החינוך, לברר ההוצאה שהיתה עד עתה, כמובן על ידי מומחה לזה, שהרי זהו היסוד המוכרח בנוגע לביסוס עתידם של כל הנ"ל, הנה עד עתה לא נתקבלה בזה כל ידיעה, כוונתי לא רק שאין חשבון האמור, אלא שאפילו אין ידיעה ששכרו איש שיחקור ויערוך הנ"ל, וכוונתי – להעבר. והרי מובן שידיעה סתמית שסכום החובות בעבר הוא כך וכך והתקציב הוא סכום פלוני לא מספיק כלל וכלל, ואיך אפשר לדעת האמור מבלי בדיקת החשבונות?

(ו) מובן ג"כ שאין ענין לשלוח לכאן המסמכים או קבלות המקבלים תמיכה וכו', שהרי אדרבה עי"ז תושלל האפשריות לעריכת חשבון כדבעי מהעבר כו' שצריך להיות מדוייק ככל האפשרי ומפורט ככל האפשרי, (שלזה מוכרח שייעשה לא על ידי חברי הועד, ובפרט שאין זמנם פנוי לכגון זה, כי אם על ידי איש שכיר שזהו מקצוע שלו), וכנ"ל יפה שעה אחת קודם.

(ז) כיון שעד לאמצע סוכות התנהלו הענינים כמו בשנים שעברו, זאת אומרת לאחרי שכבר נכנסו לשנת הלימודים יותר מכחודש, הרי בודאי שבחשבון של העבר – תהי' בזה ג"כ הוראה בנוגע לתקציב שנה זו, שצריך להיות בהתאם להתחלת שנת הלימודים ובפרט שהי' יותר מחודש.

(ח) מהאמור ג"כ מובן התמי' שעוררה כאן ההודעה תכופה ובהולה שישנם חובות יותר מ-50 אלף לירות והם תכופים ובהולים וכו'. כי מה זה לפתע פתאום נעשה החוב בהול ודחוף וכו', אף שיותר מחודש התנהלו הענינים מבלי אזעקה ומברק מטיל אימה.

(ט) בנוגע להכתובת של מנדבים שאינה תחת יד ועד המוסדות חינוך, הרי ידוע שאין בזה סודות אלא בזבוז ממון, כוונתי שקונים כתובות בעד בצע כסף, ואם כל אחד ואחד מאתנו עליו לתמוך במוסדות חב"ד, על אחת כמה וכמה אשר על ועד הכולל ועל ועד תורת אמת לחשוך בזבוז כסף מצד ועד מוסדות חינוך חב"ד הנ"ל ולמסור לו העתק הכתובות שלהם (כמובן באזהרה שלא להזיק את נותן הכתובות), והבטיחונו חכמינו ז"ל ישראל נתבעים ונותנים.

(י) בנוגע למשרד ועד מוסדות החינוך, באם אי אפשר אחרת, כדאי להקציב לזה חדר במשרד תורת אמת או במשרד הכולל, וכפי שיתדברו ויחליטו חברי הועדים.

(יא) מובן אשר מאשר אני ההחלטה בנוגע להחותם והחותמים על המסמכים וכו', ועד"ז בנוגע לחותמים על ההמחאות – כפי שהחליטו. וזכות הרבים מסייעתם לכוון בהכתיבה וגם בהחתימה מתאים לרצונם של רבותינו נשיאינו ותקותם,

שזהו גם נתינת כח שלהם והברכה לעשות בכל האמור מתוך בריאות הנכונה בשמחה ובטוב לבב ובאופן דמוסיף והולך מוסיף ואור.

בברכת הצלחה בכל האמור – הצלחה רבה, המצפה לבשורות טובות בכהנ"ל,

מ. שניאורסאהן


ועד הנהלת כו': ראה גם לעיל אגרות י'רמא-רמב.

כמדובר כמה פעמים ראה גם לעיל חכ"ו אגרת ט'תקצו (ע' כג ואילך).

שנמסר טלפונית כדלעיל באגרת המזכירות אגרת י'רמב. וראה גם לעיל חכ"ה אגרת ט'תקכא.

לאמצע סוכות הרב עזריאל זעליג סלונים, שניהל את המוסדות, נפטר בג' דחוה"מ סוכות.

והבטיחונו חכמינו ז"ל ראה ירושלמי שקלים פ"א ה"א.