ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'רצה

ב"ה, ערב חנוכה, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

הרה"ח וו"ח אי"א נכבד ונעלה איש המעלה

בעל מדות ונימוסין ומרא דעובדין טבין

הרב יעקב שי' המכונה ד"ר קצין

שלום וברכה!

הנני מאשר קבלת הפ"נ שייקרא על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר נבג"מ זי"ע. ויהי רצון שיבשר טוב בטוב הנראה והנגלה.

ולקראת ימי החנוכה הבאים לקראתינו לטובה, יהי רצון מאת ה' יתברך ויתעלה שכל אחד מאתנו בתוככי כלל ישראל יעשה התלוי בו להפיץ נר מצוה ותורה אור בכל ג' הנקודות דמצות נר חנוכה:

משתשקע החמה – היינו שלא להתפעל כי החושך יכסה ארץ, ואדרבה,

על פתח ביתו מבחוץ – היינו להאיר ולקרב גם אלה שעדיין עומדים בחוץ,

מוסיף והולך, מוסיף ואור.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות בכל האמור.


הרב יעקב . . קצין: אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ו אגרת ט'תתעג, ובהנסמן בהערות שם.

ולקראת ימי החנוכה ראה גם לקמן אגרת י'רצז. י'רחצ.

נר מצוה ותורה אור משלי ו, כג.

משתשקע החמה . . על פתח ביתו מבחוץ . . מוסיף והולך שבת כא, ב. רמב"ם הל' חנוכה פ"ד ה"ה. שם ה"ז. שם ה"א וה"ג. טושו"ע או"ח הל' חנוכה סתרע"א ס"א. שם ס"ה. שם ס"ב.

כי החושך יכסה ארץ ישעי' ס, ב.