ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'רצו

ב"ה, ערב חנוכה, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר שניאור זלמן שי' מסחרי

שלום וברכה!

בנועם נתקבל מכתבו מי"ח כסלו, לאחרי הפסק הכי ארוך, אף שבינתים דרשתי עליו על ידי ידידינו המשותפים ושמחתי לקבל ידיעות שמשתף בפעולה עמהם ועוזר להם וכו'.

ותקותי חזקה שכיון שפרש לגמלאות, והרי זמנו ברשותו יותר, בודאי יוכל להוסיף בהאמור. ובאותו ענין, נהניתי לראותו מסב אצל השולחן בהתועדות כפר חב"ד בהתמונה ששלחו לי.

מובן שתענוג מיוחד גרם לי במה שכותב שח"ו לא פרש מעסקנות ציבורית ומתפקיד פעיל בכלל, כי אם אדרבה, שנבחר לתפקיד אחראי של ראש מועצה איזורית.

ויהי רצון שיצליח בתפקידו האחראי והנעלה הזה, ויבסס ויחזק את האזור בגשמיות וברוחניות גם יחד, אשר באם בנוגע לכל עם ולכל מקום תלוי זה בזה, על אחת כמה וכמה בנוגע לעמנו עם קדוש בארץ ישראל ארץ הקודש, אשר לא רק תלויים זה בזה אלא חד הוא וק"ל.

ויהי רצון שיעשה גם בזה מתוך בריאות הנכונה ושמחה וטוב לבב, וזכות הרבים מסייעתו.

בכבוד ובברכה למילוי משאלות לבבו לטובה בכל הענינים שכותב, ובאופן וכהוראת ימי חנוכה הבאים לקראתינו לטובה, שמצוה העיקרית דימים אלו היא הדלקת נר חנוכה ומוסיפין בנר ובאור מיום ליום הלוך ומוסיף, ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור.

נ.ב. לפלא כתבו שלא קבל מענה למכתביו הקודמים, שכמדומה לי הרי מכבר עניתי עליהם.


מר שניאור זלמן מסחרי: אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ו אגרת ט'תרב, ובהנסמן בהערות שם.

שפרש לגמלאות ראה גם לעיל אגרת י'כג, ובהנסמן בהערות שם.

ומוסיפין בנר . . מיום ליום שבת כא, ב. רמב"ם הל' חנוכה פ"ד ה"א וה"ג. טושו"ע או"ח הל' חנוכה סתרע"א ס"ב.