ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'רצז

ב"ה, ערב חנוכה, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי ציבור

מלאכתו מלאכת שמים מו"ה אברהם בנימין שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מבשר טוב מעבודתו במלאכת שמים, היא עבודת החינוך וההדרכה בני ובנות ישראל בדרך התורה והמצוה.

ויהי רצון מאת השם יתברך ויתעלה שיצליח בזה, וכהוראת ימי חנוכה הבאים לקראתינו, להפיץ נר מצוה ותורה אור בכל ג' הנקודות דמצות נר חנוכה:

משתשקע החמה – היינו שלא להתפעל כי החושך יכסה ארץ, ואדרבה,

על פתח ביתו מבחוץ – היינו להאיר ולקרב גם אלה שעדיין עומדים בחוץ,

מוסיף והולך, מוסיף ואור.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות.


וכהוראת ימי חנוכה: ראה גם לעיל אגרת י'רצה, ובהנסמן בהערות שם.