ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שג

[טבת, ה'תשל"ב]

לציטוטו של כת"ר מסי' אוצר התפלות שמבאר הנס במסירת טמאים ביד טהורים וכו' עפמרז"ל גוים דאכלי שקצים חבול גופייהו (שבת פו, ב) ומאן קצירי רבנן וכו' – לפענ"ד אינו נראה כלל, שהרי כבר נאמר גבורים ביד חלשים.

ומה שנ"ל – ובהקדם שאמיתית הגדר דטומאה וטהרה וכן בנוגע לצדיק* ועוסק בתורה** – שייך רק בבנ"י, והמכוון בג' סוגים דטמאים רשעים וזדים הוא להמתיוונים. וההודאה בזה היא ע"ד מש"נ כו"כ פעמים בתהלים וכו' הודאה על נצחון הצדיק וכיו"ב.


ומאן קצירי: ראה נדרים מט, ריש ע"ב.

ומה שנ"ל כו' ראה בארוכה שיחת ש"פ מקץ שנה זו (לקו"ש ח"ל ע' 209 ואילך).

וכמש"נ עמוס ג, ב.

*) וכמש"נ רק אתכם ידעתי גו'.

**) דחסידי או"ה אינם עוסקים בתורה (ואפילו בז"מ דידהו ה"ז רק בכדי לקיים הז"מ).