ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שה

ב"ה, ה' טבת, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

לכבוד חברי איגוד מורים לתורה שבע"פ

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

ת"ח בעד המכתב שהגיעני לפני זמן וזה עתה נתקבלה החוברת "שמעתין", והנני מודה להם עבור שימת לבבם, ומובן גם כן בעד האפשרות להכיר גישה החדשה בלימוד פירוש רש"י, פרשנדתא כמו שקוראו האבן עזרא.

וידוע המובא בשולחן ערוך, שהוא הלכה למעשה לכל יהודי מגדול ועד קטן, ששנים מקרא ואחד תרגום יש דיעה בזה שהקורא ב' פעמים מקרא ובפעם הג' חוזר ולומד כל הפרשה עם פרש"י שהוא בנוי על יסוד התלמוד, הרי זה מועיל יותר מהתרגום, שהוא מפרש יותר. ואף שממשיך שהעיקר הוא לא כסברה זו, הרי מסיים – מכל מקום כל ירא שמים יש לו לקרות התרגום וגם פירש"י (שו"ע רבנו הזקן, או"ח סי' רפה ס"ב).

וידועים דברי רבותינו נשיאי חב"ד שבפירוש רש"י גנוז יינה של תורה (סודות התורה).

בכבוד ובברכה.


האפשרות להכיר גישה החדשה בלימוד פירוש רש"י: ב"שמעתין" מכסלו-טבת תשל"א (גליון מס' 28) בתחלתו, נדפס מאמר מר' טובי' בלוי "לדרכו החדשה של הרבי מליובאוויטש בלימוד פירש"י עה"ת".

האבן עזרא בשיר מיוחד שחיבר על גדלות רש"י – ראה גם "כללי רש"י בפירושו עה"ת" (להר"ר טובי' בלוי) ע' 12. וש"נ.

וידועים דברי רבותינו נשיאי חב"ד סה"ש תרצ"ז ס"ע 197 (נעתק ב"היום יום" כט שבט).