ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שי

ב"ה, כ"ה טבת, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

כבוד האחים הנכבדים עוסקים בצ"צ

משכילים על דבר טוב ומזכי הרבים

מר מיכל יהושע ומר שמואל שיחיו שולזינגר

שלום וברכה!

בתודה רבה הנני מאשר קבלת סידור דרך החיים עבודת ישראל, ב' כרכים. ותודתי כפולה, ראשית בעד שימת לבבם לשלוח לי האמור, ושנית, שזה נותן לי התקוה שלמרות ההפסק יחזירו עטרה ליושנה, כוונתי למסורת בית הדפוס שלהם שיהי' באופן של "עוסק במלאכת הקודש", זאת אומרת, להמשיך להדפיס ולהו"ל ספרי קודש, וליתר דיוק ספרים בביאור תורתנו תורת חיים תורת אמת.

ומיוסד על מאמר חכמינו ז"ל (ומודגש בזה במיוחד חכמינו, אף שהם גם רבותינו), המתחיל במצוה אומרים לו גמור, הנני בזה לעוררם עוה"פ לגמור שורת הספרים היסודיים בתורתנו, במיוחד להו"ל תלמוד הירושלמי, שיש בזה הכרח הן מצד הרבים, קהל הלומדים, והן מצדם ולזכותם.

ולהוציאו לאור בהידור ע"ד שהו"ל הרמב"ם והש"ס בבלי וכו', ובהידור פנימי – בתוספת הערות והארות של גדולי ישראל, נוסף על ההידור החיצוני שגם זה מהוראת תורתנו תורת חיים – ובפרט כנ"ל שהרי התחילו ובא במעשה בפועל ההו"ל בהידור של תורה שבכתב, נ"ך מקראות גדולות, תלמוד בבלי (וכאן דלגו על תלמוד ירושלמי) רמב"ם, שו"ע יו"ד, וכו'.

מובן שידוע לי ע"ד ההו"ל על ידם תלמוד הירושלמי צילום דפוס קראטאשין, אבל בודאי לדכוותייהו למותר להדגיש שדפוס זה יש לו ערך יותר מבחינה ביבליאוגרפית, או לכל היותר בתור השוואה עם הדפוסים שלאחריו בשינוי הנוסחאות וכדומה, אבל בודאי שבתור ספר לימוד לכל איש מעונין בתורת ה' ללָמדה וללַמדה, הרי כל הדפוסים שלאחריו עולים על הנ"ל ע"י המפרשים והביאורים שנתוספו בהם, ועד לדפוס וילנא עם כל ההוספות.

ומובן אשר עיקר כוונתי בנ"ל לכל ההוספות, ואולי אפשר לצרף גם כן במילואו פירוש "אהבת ציון וירושלים" להר"ב רטנר. כן נדפס לפני שנים אחדות ספרו של הרב רבינוביץ על הירושלמי, שהוא אביו של הסוחר רבינוביץ שי' מבוסטון (לפי שעה נשמט מזכרוני שמו האישי של המחבר ודבנו וכן שם הספר, אבל בקל אפשר לברר).

על הספק שאפשר תועיל בקשתי עוה"פ בנוגע לההו"ל דהירושלמי, הנני כופל בקשתי עוה"פ ויש לי הַברייטק®ט לבקש בזה, כיון שלדעתי ברורה הרי זה זכות הרבים והכרח הרבים, ובפרט בשנים הכי אחרונות – שהוסיפו בלימוד תלמוד ש"ס זה.

ויהי רצון שאתבשר טוב אשר נגשו בפועל לההו"ל דהנ"ל ובזריזות המתאימה לגודל המפעל ותוכנו, ואין לך דבר העומד בפני הרצון, וזכות הרבים מסייעתם.

בכבוד ובברכה בכלל ובברכת הצלחה בהאמור במיוחד ומתוך בריאות הנכונה,

מ. שניאורסאהן

נ.ב. כמנהג ישראל עתיק ועל פי פתגם הידוע שנקל להיות מבקר ממחבר, ובעיקר שגם זה נוגע לרבים, הנני להביע הפלא אשר בההו"ל דהסידור עבודת ישראל נמצא הידור חיצוני, התנאה לפניו במצוות, אבל חסרה שימת לב המתאימה בנוגע לכמה פרטים בהתוכן כפי שנעשה זה בנוגע הדיוק בהידור הצילום וכו'. ולדוגמא לא מצאתי שימת לב עכ"פ לציין הנוסח של הסידור (שכנראה בשעתו ובמדינתו של המחבר לא הי' צורך בזה, מפני שהי' מנהג אחיד בנוגע להנוסח וכו', משא"כ כשמו"ל עתה).

כן, כנראה כתוצאה מהעדר שימת לב ככל הדרוש להתוכן, מכונה ההוספה ד"דרך החיים" לר"י מליסא בשם "פירוש", והוא אינו אלא ליקוט דינים ואין לו כל שייכות לסידור זה דוקא, ובכלל לסידור תפלה בכלל.

יש עוד להוסיף על דרך זה, אבל כיון שתקותי שסו"ס יוציאו לאור את הירושלמי הרי לא זו הדרך כלל להאריך בפרטים שאין בהם כדי להוסיף ביחס טוב לבקשתי והפצרתי האמורה.

שלוח המכתב מהיר דחוף – בכדי להדגיש ביתר שאת עד כמה הנני מחשיב ענין ההו"ל דהירושלמי שגם הוא מהיר דחוף, ויפה שעה אחת קודם.


מצילום האגרת.

מר מיכל יהושע . . שולזינגר: אגרות נוספות אליו – לעיל חח"י אגרת ו'תרמב, ובהנסמן בהערות שם.

סידור דרך החיים עבודת ישראל, ב' כרכים נ.י., תשל"א.

מאמר חכמינו ז"ל פרש"י עה"פ עקב ח, א. מתנחומא שם ו.

להו"ל תלמוד הירושלמי כו' ראה גם לעיל חכ"ד אגרת ט'מ.

להר"ב = להרב בער ראטנער, ירושלים תשכ"ז.

ספרו של הרב רבינוביץ על הירושלמי כו' שערי תורת ארץ ישראל (כולל פירושים הערות והגהות על הירושלמי), מאת זאב וואלף רבינוביץ ז"ל (י"ל ע"י בנו יצחק רבינוביץ) – ירושלים, הש"ת.

אין . . הרצון ראה זח"ב קסב, ריש ע"ב.

פתגם הידוע ראה אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ חי"א ע' קל.

התנאה לפניו במצוות ראה שבת קלג, ב. וראה גם לעיל חכ"ה אגרת ט'תכו. וש"נ.