ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שיא

ב"ה, כ"ט טבת תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

רב פעלים וכו' מו"ה חיים יהודה שי'

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אודות יום הולדת שלו,

בודאי נהג במנהג אנ"ש בזמן האחרון ביום ההולדת. ויה"ר מהשי"ת שתהי' שנת הצלחה אצלו הן בגשמיות והן ברוחניות ויוסיף בלימוד התורה וקיום מצותי' מתוך הרחבה.

מכ' והמצו"ב נתקבלו ות"ח ת"ח.

בברכת הצלחה רבה בעבוה"ק בהגנת קיום עם בנ"י בכ"מ שהם,

מ. שניאורסאהן


מצילום האגרת.

מו"ה חיים יהודה פלדי. אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת י'קיט (ע' קטז), ובהנסמן בהערות שם.