ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שיד

ב"ה, ר"ח שבט תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

כבוד מייסדי סניף צעירי אגו"ח בחיפה – באהקת"ו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכ' ובו בקשת ברכה פ"נ מיום י"ג טבת. ובעת רצון יקרא על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בברכת הצלחה רבה בהפצת היהדות והמעינות בפרט,

מ. שניאורסאהן


מצילום האגרת. נדפסה ב"מקדש מלך" ח"א ע' 124.