ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שיח

[ז' שבט, ה'תשל"ב]

1) אבא אבן – יהודי ואמו דרה בלונדון, וגם זוגתו יהודי' – ואחותה כלתו דהר' הרצוג ע"ה.

2) אין לו דעה בממשלה – כידוע ונתפרסם אפילו במכ"ע דארה"ק ת"ו (אלא שבארה"ב משתיקים זה, כיוון שהוא צ"ל המייצג רשמי בואַשינגטון).

3) הוא מהיחידים ממש בממשלה – שבמשך כל הזמן לא התערב בהסכסוכים דתיים, כמפורסם.

4) פס"ד ברור – ברי ושמא ברי עדיף: מפורסם ועתה הכל אומרים ומודים שע"י יסוד החוק הנ"ל נרשמו בפועל כו"כ גויים ליהודים והפקידים מצווים לעשות כן גם להבא (באם רק יש בידו איזה נייר, ונדפס כ"ז בכל המכ"ע דאה"ק).

וכל ההשערות: 1) הן בגדר ספק. 2) כל המפלגות באה"ק הצהירו ברור טעמיהם שכל יום, לשתיקה (כהודאה דמי') לחיוב וכו'.

5) הטענה דהמחאה לא תועיל כו' ולכן אין למחות כו' – אפילו מנהיגי מפד"ל הכריזו שצריך למחות. ועיין ג"כ שבת (נה, א).

6) המצדדים לטובת החוק כאן – השיגו העתק מכתבו ודנים עתה איך לפרסמו להוכיח ש"גם הרב הענקין שי' פסק שאין להלחם בהחוק וכו'".


נכתבה למו"ה אברהם שמואל לוין. אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת י'שטז, ובהנסמן בהערות שם.

אבא אבן מענה למו"ה יוסף אלי' הענקין שכתב שבהשפעת מר אבא אבן (שר החוץ בממשלה) לא ניתן לתקן את חוק "מיהו יהודי". וראה גם לעיל אגרת י'ב, ובהנסמן בהערות שם.

פס"ד ברור כתובות יב, ב. ב"ק קיח, א. טור אה"ע הל' כתובות סימן סח. חו"מ הל' טוען ונטען סימן עה. נו"כ השו"ע חו"מ שם ס"ט.