ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שיט

[שבט, ה'תשל"ב]

1. נוסף על המפורש – בכ"מ שסתם בכיו"ב הוא ל' יום – הרי פשוט שבמשרדו של מינסטער זה (המזרחי) חותם ונתן תעודה לזה שלא נתגייר כהלכה – שהוא יהודי עובר על הפס"ד ובמזיד ובפרהסיא, וכו"כ תעודות ניתנו מאז.

2. לומר על פס"ד גלוי של רב שזהו איום פוליטיקאי זהו חילול כבוד רבנות שלא הי' כמוהו. והרי גם על פס"ד של הרב הענקין יאמרו כן.


נכתבה למו"ה אברהם שמואל לוין. אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת י'שטז, ובהנסמן בהערות שם.

נוסף כו' מענה למו"ה יוסף אלי' הענקין שרצה ללמד זכות על חברי הכנסת דהמזרחי על אי ציותם לפס"ד של הרבנות הראשית על יציאתם מהממשלה, כיון שהרבנים לא נתנו תאריך מסויים שבו עליהם לצאת מהממשלה, ואולי כל הפס"ד הוא רק הצהרה לצורך איום כו'.

פס"ד גלוי של רב ראה גם לעיל אגרת י'רעט, ובהנסמן בהערות שם.