ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שכ

ב"ה, ח' שבט, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי ציבור

הרב מ. לוינגר שי'

שלום וברכה!

מאשר אני קבלת מכתבו מיום ח' בטבת, שהגיע באיחור זמן רב. ואולי הלך בדואר רגיל.

אף שמובן, אשר בבוא הזמן ותהי' האפשרות להתעסק, כלשונו, "בבנין עיר האבות אברהם יצחק ויעקב", אעשה בזה כפי היכולת והאמצעים שיעמדו אז לרשותי,

אבל כיון שבעוה"ר עדין אין אפשרות זו, והמדובר הוא בהדגשה מחוץ לגבולות עיר האמורה, הנה מפני ההדגשה האמורה לצערי אין בידי לקחת חלק בהאמור.

מטעמים מובנים, והעיקר כדי שלא לתת מקום לפירושים מסולפים וגם לא לנפילת רוח וחלישות בבטחון, הכתוב לעיל הוא לא לפירסום, כי אם רק מפני הכבוד, כיון שכתב אלי בענין כאוב כהאמור.

בברכה.


הרב מ. לוינגר: אגרת נוספת אליו – לעיל חכ"ו אגרת ט'תריח.

עיר האבות חברון עיה"ק. וראה גם לעיל אגרת י'ה, ובהנסמן בהערות שם.