ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שכג

ב"ה, ד' בשלח, יו"ד שבט, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

תלמידות סמינר "בית רבקה" אשר ביעֶר

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

מכתביהן נתקבלו, ובעת רצון יזכירון על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר בעל ההילולא למילוי משאלות לבבן לטובה – משאלות הראויות לבנות ישראל, בנות אמותינו שרה רבקה רחל ולאה, אשר בנו את בית ישראל.

ומענינא דיומא, ידועה שיחת כ"ק רבינו הזקן בפרשה זו דשבת שירה, שעם היות ששתי שירות בפרשה זו, שירת משה ובני ישראל ושירת מרים הנביאה וכל הנשים אחרי', הנה ההפטורה היא בהדגשה שירת דבורה הנביאה. וההוראה בזה, שיש ענינים שבהם נשי ובנות ישראל יש להן שליחות מיוחדת ותפקיד מיוחד יתר על הגברים, ובכללות – הוא ענין הנהגת הבית והדרכת בני הבית בדרך התורה והמצוה, שעל זה נאמר חכמת נשים בנתה ביתה.

ובתוספת ביאור, הנה בפרשה מדובר על דבר בני ישראל בהיותם במדבר ובדרך לכיבוש ארץ ישראל ולבנות בית בישראל, שדרכו של איש לכבוש, ולכן שירת משה ובני ישראל קודמת ועיקר. אבל בהפטורה מדובר בהיות בני ישראל על אדמתם והי' צריך לשמור על בית ישראל מפני אויבים ואורבים, ובזה יפה חלק האשה מחלק האיש, שלכן נקראת עקרת הבית. ומודגש זה בהפטורה דשירת דבורה, אשר לה משפט הבכורה וברק בן אבינועם הי' טפל לה.

ויהי רצון שכל אחת ואחת מהן תלך בעקבות מרים הנביאה ודבורה הנביאה ותמלא שליחותה ותעודתה הנעלה, להיות בנות בונות בית בישראל לגאון ולתפארת.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות,

מ. שניאורסאהן


האגרת נשלחה לכו"כ בתי ספר לבנות, ונדפסה בלקו"ש חי"א ע' 242. חל"ו ע' 233. והושלמה ע"פ צילום האגרת.

אשר בנו את בית ישראל ע"פ רות ד, יא.

ידועה שיחת ראה גם אגרת שלפנ"ז, ובהנסמן בהערות שם.

נאמר משלי יד, א.

שדרכו של איש לכבוש יבמות סה, ב.

עקרת הבית ראה ב"ר פע"א, ב. זח"א קנד, א. אוה"ת נ"ך ח"ב ע' תתעא, ושם ע' תתנח ואילך.

דבורה . . וברק . . הי' טפל לה ראה פי' הרד"ק לס' שופטים ה, א. וראה גם ב"ר פ"מ, ד.