ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שכד

ב"ה, י"א שבט, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הפרופ. שלמה שי' שוהם

שלום וברכה!

בתודה הנני לאשר קבלתי ימים אלו Israel Studies in Criminology שעורר בזכרוני תוכן שיחתנו כשהי' כאן. ותקותי שגם מר שמר הדברים, ובפרט בהנוגע להנקודה שזכות הרבים תלוי בו, שהרי יש לו השפעה בכמה חוגים, ובמיוחד בחוג כזה הצריך להדרכה והשפעה ביותר וביותר (כדי להעמידו על דרך הישר) וגם חשיבות ההשפעה היא ביותר וביותר – כיון שחלק חשוב מהם בני נוער ובגיל צעיר, זאת אומרת אלה שעדיין מתחילים חייהם העצמאיים, או שמתכוננים להיכנס לחיים עצמאיים, שאז ההשפעה יש בכוחה לעצב כל החיים של המדובר, כולל גם המשפחה והסביבה.

והובטחנו הבא לטהר (ובדיוק אדמו"ר הזקן, בעל התניא והשו"ע – לטהר עצמו ולטהר אחרים) מסייעין אותו, שכן הוא בכל פועל טוב, ובפרט, כאמור, בהנוגע לזכות הרבים.

בכבוד ובברכה.

נ.ב. בטח גם להבא ישלח פרסומיו ותודה רבה מראש.


שלמה שוהם: אגרת נוספת אליו – לעיל חכ"ג אגרת ט'ג.

Israel Studies in Criminology: תל-אביב, תש"ל.

והובטחנו שבת קד, סע"א. יומא לח, סע"ב.

ובדיוק אדמו"ר הזקן לקו"ת דרושי שמע"צ ד"ה ה' לי בעוזרי פ"ה (פט, ד ואילך).