ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שכה

ב"ה, י"א שבט, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר גד שי'

שלום וברכה!

על ידי ידידנו הנכבד, עוסק בצ"צ רב פעלים, מר שלמה שי' מידנצ'יק, נתקבלה הידיעה בעתה על דבר מצב בריאותו והטיפול שנצרך לו, ועתה שמחתי לקבל הידיעה שהטיפול הי' בהצלחה.

ויהי רצון שתהי' רפואתו שלמה וגם קרובה, שיוכל לשוב למסלול חייו, וכרגיל אצל יהודי – לא מסלול ההולך במישור, שהיום כמו אתמול ומחר כהיום, אלא בדרך עלי' מוסיף והולך, ומנצל האפשריות והיכולת שניתנו לו בהשגחה עליונה לטובת הרבים, טובתם האמיתית, ומתוך בריאות הנכונה ובחיות.

והרי זהו סוד הצלחת פעולות בני אדם כאשר נעשות בחיות, שאז כוחות האדם מנוצלים במילואם, וביחד עם זה גם סיוע השי"ת, המשגיח על כל אחד ואחת בהשגחה פרטית, בא במילואו.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות בכל האמור.


מר גד: יעקבי. אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ו אגרת ט'תנשא, ובהנסמן בהערות שם. לקמן אגרת י'שצא.