ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שכו

ב"ה, י"א שבט, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

מרת אסתר תחי' גולד

ברכה ושלום!

מכתבה מה' כסלו נתקבל באיחור זמן, ונתעכב גם המענה מרוב הטרדות, ואתה הסליחה.

נהניתי לקרוא במכתבה מהרושמים מביקורה עם תלמידי' שי' כאן במחיצת ליובאַוויטש. ומתאים למאמר חכמינו ז"ל מעשה הוא העיקר, תקותי שהרושמים יתורגמו למעשה בפועל, כלומר בההדרכה שנותנת לתלמידי' ואצל התלמידים – בהנהגה ובמעשים בחיי היום-יום.

לשאלתה בנוגע לפעולתה בביה"ס, הרי בודאי לא נצרך להדגיש שהדרכה צריכה להיות בחיות ובדברים היוצאים מן הלב, ועוד ועיקר שהמדריך ומחנך צריך להיות דוגמא חי' למושפעים. ואם זה אצלה בשלימות, הרי דבר עיקרי כבר יש. ובפרט שהמסירה ונתינה לעבודתה היא יסוד לקבלת כל שאר הענינים הנצרכים כדי להצליח בחינוך.

ויהי רצון שתבשר טוב בזה ובשאר הענינים שכותבת במכתבה.

ולכתבה ע"ד עלייתם לאה"ק ת"ו, יהי רצון שתהי' עלי' במובן העיקרי – עלי' ברוחניות, נוסף על מובן הפשוט בשעה טובה ומוצלחת.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב. כיון שלא כתבה מעונה בא"י, שולחים המענה על כתובת ביה"ס בטורונטו, ובודאי יעבירוהו לה.


למאמר חכמינו ז"ל: אבות פ"א מי"ז.

ובדברים היוצאים מן הלב ראה ס' הישר לר"ת שער יג, הובא בשל"ה שער האותיות אות ל' (סט, א).