ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שכז

ב"ה, י"א שבט, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

ארגון נשי ובנות חב"ד ברחובות

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

בנועם נתקבל מכתבן, אף כי באיחור זמן, על דבר החלטתן לארגן "נשי ובנות חב"ד" במקום, וראשית פעולותיהן בזה.

ויהי רצון שיהי' בשעה טובה ומוצלחת וחפץ ה' בידן יצליח למלא תפקידן במילואו ולהרחיב פעולותיהן בכמות (בריבוי החברות) ובאיכות (להרבות באור וחיות הפעולות) גם יחד.

ובודאי עומדות בקישור עם מרכז נשי ובנות חב"ד אשר בארצנו הקדושה, וכבר נאמר ותשועה ברוב יועץ, ובפרט שיש להן כבר נסיון והצלחה זה מכמה שנים.

ואשמח לקבל מזמן לזמן ידיעות ובשורות טובות מהן ומפעולותיהן, ובאופן דמוסיף והולך מוסיף ואור. והרי זה צנור וכלי לקבלת ברכות השי"ת בכל המצטרך לכל אחת ואחת מהן, בגשמיות וברוחניות גם יחד.

ובפרט שבאים אנו מיום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר, אשר בודאי יודעות פרשת דברי ימי חייו ועבודתו ועד כמה החשיב והדגיש פעולות נשי ובנות חב"ד בהפצת היהדות באור וחיות חסידותיים, בכל מקום ועל אחת כמה וכמה באה"ק ת"ו על ידי משיח צדקנו ב"ב.

בברכה להצלחה מרובה ולבשורות טובות.


וחפץ . . יצליח: ע"פ לשון הכתוב – ישעי' נג, יו"ד.

וכבר נאמר משלי יא, יד. שם כד, ו.