ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'של

ב"ה, אור ליום ט"ו בשבט, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ מו"ה דוד שי'

המכונה ד"ר מרגלית

שלום וברכה!

זה עתה קבלתי מכתבו מי"ד כסלו עם החוברת, תדפיס מתוך "קורות", תמוז תשל"א. ותודה רבה עבור שימת לבבו לשלחה לי.

מובן אשר ענינים כגון אלה שכ' דן עליהם בחוברת, וכן בשטח הרפואה בכלל, מענינים אותי ביותר. מלבד זה, בספרי' שעל ידי מתקבלים ספרים מכל הסוגים לתועלת הרבים. שלכן תקותי שגם להבא ישלח פרסומיו לכאן, ות"ח מראש.

בברכה להצלחה בעבודתו מתוך בריאות הנכונה.