ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שלא

ב"ה, חמשה עשר בשבט, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

הנהלת כולל חב"ד בירושלים עיה"ק

תבנה ותכונן על ידי משיח צדקנו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בבואנו אך ימים אחדים מיום ההילולא, וביום זה דראש השנה לאילנות, אשר האדם עץ השדה, וביארו חכמינו ז"ל אשר קשור זה בלימוד התורה ובאופן אשר ממנו תאכל, כלומר הפצת התורה (תענית ז, א).

הנני מאשר קבלת הדו"חים, אף כי אין הזמן גרמא לעיין בהם בשימת לב הדרושה ועוד חזון למועד.

ות"ח מראש באם יצוו לעושי רצונם לשלוח לכאן רשימת המקבלים תמיכה מקופת הכולל, וכן ועיקר – ההתחייבות שלהם בנוגע לעניני תורה ותפלה, ומקומם, היינו מקום התפלה ומקום הלימוד, ואם יש בזה גם הוראות מהעבר.

מובן שבנוגע לפועל קא אתינא, שהרי מתאים לכוונת רבותינו נשיאנו ביסוד הכולל, קשור זה בלימוד התורה (נגלה וחסידות) ובעבודת התפלה.

ונוסף על האמור, הרי בימינו אלה יש לקשר הנ"ל לא רק בירושלים סתם, אלא בירושלים העתיקה (ובביהכ"נ וביהמ"ד צמח צדק).

ולחשיבות הענין באתי בבקשתי האמורה ובהוספה שכל הפרטיות בכגון זה הרי זו משובחת, כולל גם ועיקר הצעות מההנהלה מהאפשרי בכל האמור וכו'. ומפני החשיבות – הרי ההקדם בכל זה גם כן ישובח.

המצפה לבשו"ט בכל האמור, וחותם בברכה להצלחה רבה ומרובה ומופלגה בביסוס הכולל והתפשטותו,

מ. שניאורסאהן

נ.ב.

א) כדאי שידונו ג"כ באם יהי' הלימוד בביהכ"נ האמור, היש מקום ליסוד ספרי' מיוחדת שם.

ב) מיוסד על מנהג חב"ד בשנים האחרונות בענין פעולות נשי ובנות חב"ד, אתענין לקבל ג"כ הצעות מהם בנוגע לפעולות נשי ובנות הכולל תי'. וד"ל.

ות"ח מראש על כל האמור.


דראש השנה לאילנות: ראש השנה בתחלתה.

האדם . . תאכל פ' שופטים כ, יט.