ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שלב

ב"ה, טו"ב בשבט, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

כבוד המשתתפים בחגיגת "אהלי יוסף יצחק",

ומוסדות "בית רבקה",

ובראשם הרה"ג והרה"ח וכו' דקהלה קדישא קסבלנקה

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי הידיעה על דבר החגיגה בהשתתפות כבוד הרבנים ועסקני הציבור וחובבי תורה ומצוה בכלל דק"ק קסבלנקה שליט"א.

ומגלגלין זכות ליומי זכאי – הימים שבין פרשת מתן תורתנו ופרשת ואלה המשפטים, אשר בסגנון חכמינו ז"ל מה הראשונים מסיני אף אלו (המשפטים) מסיני.

ולכאורה, כיון שמשפטים הם ענינים שבשכל, מהו ההכרח בההדגשה שאף אלו דוקא מסיני? אלא שידוע, וגם ראינו במוחש, אשר אפילו ענינים המוסכמים בשכל האנושי – באם אינם מיוסדים על אדני האמונה בהשם יתברך ויתעלה, בורא עולם ומנהיגו ובהשגחתו הפרטית, ואשר יסודותם בההלכה המסורה לנו מסיני – אפשר שיסולפו מן הקצה אל הקצה, שהרי אדם קרוב אצל עצמו, ועד כדי לומר על הצדק – רשע (ריש סגולה), ועל הרשע – צדק, ובסגנון הכתוב שמים אור לחושך וחושך לאור.

ומודגש זה גם בעשרת הדברות, אשר המצוות השכליות שבהם, כמו כבד את אביך ואת אמך, לא תגנוב וגו' יש להן קיום אך ורק באם מקורם ויסודם הוא אנכי ה' אלקיך גו' לא יהי' לך אלקים אחרים גו'.

וצדיקים הדומים לבוראם – פעולתם בענינים שבין אדם לחברו ושבין אדם למקום היא באותה המסירת נפש ממש, וכהנהגת כבוד קדושת מו"ח אדמו"ר הרריי"צ זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר על שמו נקראו המוסדות, שנהג כן משך כל ימי חייו בעלמא דין וסלל הדרך לדורות שלאחריו ללכת ולפעול בדרך האמורה, מתחיל לכל לראש מחינוך הבנים והבנות – בני אברהם יצחק ויעקב ובנות שרה רבקה רחל ולאה – בכל מקום שהם, ובפרט ובמיוחד במוסדות החינוך הנקראים על שמו – "אהלי יוסף יצחק ליובאַוויטש", כולל מוסדות החינוך לבנות "בית רבקה".

וגדול זכותם של כל אחד ואחת המתעסקים ומשתדלים בביסוס מוסדות אלו והתפשטותם בכמות (להרבות מספר התלמידים והתלמידות) ובאיכות (להרבות בידיעתם את תורתנו תורת חיים) ובאופן דלימוד המביא לידי מעשה, קיום המצוות בחיי היום-יום, בהתאם לההלכה בלי פשרות ובהידור.

וזכות זו בודאי שתמשיך ברכת השי"ת לכל המשתדלים והמתעסקים בגופם או בממונם או בשניהם גם יחד, להתברך בכל המצטרך בגשמיות וברוחניות גם יחד.

ובודאי אשר מתוך מנוחה והרחבה יוסיפו עוד יותר בסיוע והשתדלות ופעילות האמורה. וזכות הרבים, התלמידים והתלמידות שיחיו, תעמוד להם ולכל אשר להם בכל האמור.

בודאי ימסור פ"ש אישית בא-כוחי הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ רב פעלים וכו' הררב"א שליט"א גורודצקי. ואכפול ברכתי גם בכתב – להצלחת החגיגה בכל המובנים.

בכבוד רב ובברכה רבה המצפה לבשורות טובות,

מ. שניאורסאהן


ומגלגלין . . זכאי: תענית כט, א. וש"נ.

בסגנון חכמינו ז"ל מכילתא ופרש"י ר"פ משפטים.

ולכאורה כו' ראה גם לעיל אגרת י'קמד, ובהנסמן בהערות שם.

אדם קרוב אצל עצמו יבמות כה, ריש ע"ב. וש"נ.

הכתוב ישעי' ה, כ.

כבד . . לא תגנוב יתרו כ, יב-יג.

אנכי . . אחרים שם, א-ב.

וצדיקים הדומים לבוראם ראה רות רבה פ"ד, ג. ועוד.

דלימוד המביא לידי מעשה ראה קידושין מ, ב. וש"נ.