ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שלד

ב"ה, יום שלישי שהוכפל בו כי טוב,

פ' אם כסף תלוה את עמי, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת המכתב דו"ח.

ומענינא דיומא, יום סיום וחותם בתר שבתא דפ' מתן תורה – אשר תחלתה (של תורה) גמ"ח וסופה גמ"ח –

יום ג' דפ' משפטים – אשר תחלתה (של הפרשה) גמ"ח וסופה גמ"ח –

יהי רצון אשר מתאים להציווי (שהוא גם נתינת כח): מעלין בקודש,

יתאספו ויתעוררו ויתייעצו ויקבלו החלטות טובות ויתחילו תיכף לקיימן בפועל ובמעשה, ובכללות – החלטה להוספה רבה בכל פעולות החברה (בין לעניים ובין לעשירים),

ויעשו בכ"ז בזריזות גדולה, ובלשון חז"ל "יתן לו מיד". ובפרט ע"פ ביאור רבנו הזקן אשר "זריזות נפלאה (דאברהם אבינו ע"ה) להראות שמחתו וחפצו למלאות רצון קונו ולעשות נח"ר ליוצרו", "ממנו למדו רז"ל לקיום כל המצות בכלל ובפרט מעשה הצדקה העולה על כולנה המגינה ומצלה".

ויה"ר אשר כ"ז – הנה במדה כנגד מדה אלא שכמה פעמים ככה – יזרז וימהר קיום היעוד: אלקים להצילני הוי' לעזרתי חושה . . אלקים חושה לי –

להחיש את הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו ובעגלא דידן.

בכבוד ובברכה ולבשו"ט בכל הנ"ל.


לתוכנה ראה גם אגרת שלפנ"ז.

יום שלישי שהוכפל בו כי טוב פרש"י בראשית א, ז (מב"ר פ"ד, ו).

מכתב כ"ק אדנ"ע נדפס לאח"ז באג"ק שלו ח"א אגרת מח.

בהשיעור בחומש משפטים כב, כד.

העבט תעביטנו פ' ראה טו, ח.

ד"ה אם כסף תלוה, תרכ"ט: סה"מ תרכ"ט (הוצאת תשנ"ב) ע' סט ואילך.

להציווי . . נתינת כח ראה כתובות סז, רע"א. ע"ז ג, א. תנחומא נשא יא. במדב"ר פי"ב, ג.

החלצו רנ"ט פ"ז סה"מ תרנ"ט ע' נח ואילך.

עה"פ: קדושים יט, יח.

אהבתו שירושה היא לנו כו' תניא פי"ח.

במדה כנגד מדה סנהדרין צ, סע"א. וראה סוטה ח, ב ואילך.

שכמה פעמים ככה ראה סוטה יא, א ובתוס' שם ד"ה מרים (מתוספתא). סנהדרין ק, ריש ע"ב. פרש"י עה"פ תשא לד, ז. ועוד.

דזכו אחישנה סנהדרין צח, א.

תהלים מזמור ע הקאַפּיטל שהתחילו לומר בי"א ניסן אשתקד – ראה בהנסמן לעיל אגרת ט'תתקצז בשוה"ג.

שהצדקה מקרבת אותה ראה ב"ב יו"ד, א.

יום . . טוב ראה אור התורה בראשית (לג, א ואילך). שם משפטים (א'קנז. א'קסא ואילך).

שהוכפל . . טוב ראה קדושין מ, א. פיה"מ להרמב"ם פאה פ"א מ"א. מכתב כ"ק אדנ"ע (בס' המאמרים תש"ט ע' יח [השני]).

אם כסף בהשיעור בחומש (בשיעורי חת"ת) דיום זה.

אם כסף תלוה יכול רשות ת"ל העבט תעביטנו כו' (ראה שו"ע אדה"ז ריש הל' הלואה. ושם לפני זה) מצות עשה להלוות. וראה סהמ"צ להרמב"ם מ"ע קצז. ולבה"ג – העבט תעביטנו מצוה מיוחדת והלואה לעני לחוד. וכבר העירו באחרונים מכתובות (סז, ב). ואכ"מ. וראה ג"כ ד"ה אם כסף תלוה, תרכ"ט.

סיום . . שבתא פסחים קו, א.

תורה . . גמ"ח סוטה יד, א.

משפטים . . גמ"ח תחלתה "יצא לחפשי חנם" וסופה שעשה לו הקב"ה שביל (נ"א חופה) בתוך הענן (רש"י עה"פ. וראה זח"ג (נט, א)).

מעלין בקודש ברכות (כח, א). וש"נ. ולהעיר ממחז"ל ת"ח כו' ילכו מחיל אל חיל (ברכות בסיומה).

יתאספו ויתעוררו . . רבה להעיר מד"ה החלצו רנ"ט פ"ז. וראה ג"כ טעמי מצוות להאריז"ל קדושים עה"פ ואהבת לרעך כמוך.

בין לעניים בין לעשירים סוכה מט, ב. טושו"ע חו"מ ר"ס צז. וראה ט"ז שם סק"ד. סמ"ע ריש הסימן. שו"ע אדה"ז שם.

ובלשון חז"ל טושו"ע יו"ד ריש הל' צדקה.

ביאור רבינו הזקן אגה"ק סכ"א.

ממנו למדו אולי יל"פ הדיוק – שממנו ועבודתו זו נמשך גם לימוד (הרגל) וסיוע בזריזות של מצוה לכאו"א, וכמו אהבתו שירושה היא לנו כו'.

מעשה הצדקה וגדולה גמ"ח יותר מן הצדקה (סוכה מט, ב).

העולה על כולנה ביאור הענין יש להעיר מד"ה זאת חוקת תער"ב [המשך תער"ב ח"א ע' מא ואילך].

במדה . . ככה להעיר מד"ה אריב"ל עתיד כו' צ"ח (ס' המאמרים-קונטרסים ח"ב [שצט, ב ואילך. ולאח"ז בסה"מ תרח"צ ע' קמה ואילך]) סה"ו.

יזרז . . חושה . . גאולה העילוי דזכו אחישנה – ראה שערי אורה סד"ה יביאו לבוש מלכות.

אלקים . . חושה לי תהלים מזמור ע, ב-ו.

את הגאולה שהצדקה מקרבת אותה. דרגות בזה יל"פ ע"פ משנ"ת בלקוטי לוי יצחק לתניא ע' מ ואילך.