ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שלה

ב"ה, כ"ה שבט, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי ציבור רב פעלים

מוה"ר מאיר שי' דרייפוס

שלום וברכה!

נעם לי לקבל פ"ש מכת"ר על ידי הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ בעל מרץ ורב פעלים מוה"ר עזריאל שי' חייקין, שמסר לי גם כן שכמה מהענינים שדברנו עליהם כשהי' כאן יש בהם שיפור, אף שלא נזדמן לדבר אתו בפרטיות. אבל כיון שאין שיעור לטוב, בטוחני שממשיך פעולותיו באופן דהולך ומוסיף ומרבה בטוב.

והובטחנו הבא לטהר (וכדיוק אדמו"ר הזקן בעל התניא והשו"ע – לטהר עצמו ולטהר אחרים) מסייעין אותו, ובפרט שזכות הרבים מסייעתו.

הפ"נ יקרא עה"צ.

בכבוד ובברכה להצלחה ולבשורות טובות.


והובטחנו: ראה שבת קד, סע"א. יומא לח, סע"ב.

וכדיוק אדמו"ר הזקן לקו"ת דרושי שמע"צ ד"ה ה' לי בעוזרי פ"ה (פט, ד ואילך).