ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שלו

ב"ה, מוצאי שבת קודש פ' שקלים,

אור ליום ראשון פ' תרומה,

ה'תשל"ב. ברוקלין, נ.י.

לאנ"ש ובפרט לכל המשתייכים לכ"ק מו"ח אדמו"ר ההולכים בדרכיו ובאורחותיו, בתוככי כל חובבי תורה ומצוה,

ה' עליהם יחיו

שלום רב וברכה!

נוסף על המכתב הכללי דשבועיים שלפני זה ובהמשך לתוכנו, הנני פונה בזה לכל אחד ואחת מאנ"ש יחיו, אשר הי' הדבור של חיבה מצוי בין כ"ק מו"ח אדמו"ר ובינם ולמדו תורתו והלכו בדרכיו ובאורחותיו, אשר, כאמור גם עתה בודאי עושים כן,

ובפרט עתה בבואנו מיום סגולה, יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר,

בפני' ובקשה פנימית להתעורר בהתעוררות אמיתית ובמרץ הדרוש לבסס את מוסדות החינוך שנתייסדו על ידו בחיים חיותו בעלמא דין, לרבות המוסדות חינוך שנתייסדו לאחר מכן על שמו ומתנהלים ברוחו ועל פי הוראותיו, לבסס אותם ככל הדרוש ויותר, במסירה ונתינה נפשית, ואין צריך לומר בטרחה גופנית, ועל אחת כמה וכמה בממונם, ולהוסיף עליהם מוסדות חינוך חדשים כמוהם בכל מקום שאפשר, ולבססם ולהגדילם ולהאדירם. ובודאי יחנכו את כל בניהם שי' ואת כל בנותיהם תי' במוסדות אלו – ברוחו ועל פי תורתו והוראותיו של כ"ק מו"ח אדמו"ר.

מובן שאין בזה פגיעה ח"ו בהיוקר והחשיבות של מוסדות חינוך על טהרת הקודש של כל אחינו בני ישראל, אבל כחובת התלמיד לרבו (חובה שהיא זכות ונח"ר להרב) – על כל אחד ואחת מאנ"ש – נוסף על הפעולות לטובת עניני מוסדות חינוך על טהרת הקודש בכלל – להתאמץ בפרט בביסוס מוסדות כ"ק מו"ח אדמו"ר ולהרחיבם ולחנך את בניהם ובנותיהם במוסדות אלו,

אשר בודאי יצליחו בחינוכם בהם ויגדלו בהם וילכו מחיל אל חיל,

וישפיעו בכל זה בסביבתם, אשר מהם יראו וכן יעשו הקרובים והידידים וגם הרחוקים לעת עתה.

וכ"ז בזריזות כו' – כמבואר במכתב הנ"ל וזריזות מביאה לידי כו' קדושה כו'.

וכבקשת והפצרת כ"ק מו"ח אדמו"ר כמה פעמים במשך חיים חיותו בעלמא דין – כידוע ומפורסם.

ובודאי אשר כ"ק מו"ח אדמו"ר יעורר רחמים רבים על כל העושים והמעשים בכיוון האמור, בכל המצטרך להם ולבני ביתם שיחיו, ובנקודה הפנימית – לראות רב נחת חסידותי אמיתי מכל בניהם ובנותיהם שיחיו.

ובהתאם להציווי דמעלין בקודש ובזריזות, יזדרזו ויוסיפו בפעולות האמורות וכל המוסיף מוסיפין לו בתוספת מרובה על העיקר, מיד ה' המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה – ובזריזות ועד מהרה ירוץ דברו.

בכבוד ובברכה להצלחה רבה בכל האמור,

מ. שניאורסאהן


נדפסה בלקו"ש ח"ו ע' 302 ואילך, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

המכתב הכללי לעיל אגרת י'שכט.

יחנכו את כל בניהם . . במוסדות אלו כו' ראה גם לקו"ש חכ"ב ע' 417 ואילך. תו"מ – התוועדויות חכ"ב ע' 157 ואילך. ועוד.

מחיל אל חיל תהלים פד, ח. וראה ברכות בסופה. שו"ע אדה"ז או"ח סקנ"ה ס"א. וש"נ.

וזריזות . . קדושה כו' סוטה בסופה.

העושים והמעשים ראה ב"ב ט, א. רמב"ם הל' מתנות עניים פ"י ה"ו.

להציווי דמעלין בקודש ברכות כח, א. וש"נ. וראה גם לעיל אגרת י'כג, ובהנסמן בהערות שם.

בתוספת מרובה על העיקר ראה ב"ר פס"א, ד.

המלאה . . והרחבה נוסח ברכה ג' דברכת המזון.

ועד מהרה ירוץ דברו תהלים קמז, טו. וראה לקו"ת ס"פ קרח. ובכ"מ.