ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שלז

ב"ה, א' דר"ח אדר, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הרב ד"ר זרח שי' ורהפטיג

שלום וברכה!

הנני מאשר קבלת מכתבו מכ"ב שבט, ולאחר בקשת רוב סליחתו מוכרחני לומר שהופתעתי מתוכנו, ובפרט מהתחלת המכתב בו כותב שרואה "חובה דתית-מוסרית לעצמי להעמיד הדברים על אמיתתם ודיוקם. גם כשנטושה מחלוקת לשם שמים על מצב מסוים וכל דרכי הטיפול בו, יש לשמור על קו האמת מכל משמר". וכן סיומו מעין הפתיחה: "גם בשעת מחלוקת, חובה לדעת ולהודיע את העובדות המשפטיות והמעשיות לאמיתן",

ולאחרי שעיינתי בכל שמונת העמודים שבמכתב, ראיתי שהנקודה העיקרית שבכל הענין נעלמה בו לגמרי, והיא (ובניסוח של מר) בהנוגע אם התיקון בחוק הוא שורש כל הבעיות ואם רק יתוקן שוב יבוא הכל בשלום; שבודאי הכוונה בזה, וכמוכח ג"כ מהמשך המכתב, תיקון החוק על ידי הוספת ההגדרה "כהלכה" (גיור כהלכה), וכן בנוגע להזכויות הניתנות לזוגות מעורבים וכו',

שהנקודה העקרית בזה והעובדה המשפטית והמעשית, שכאמור לא נגע בה כלל במכתבו, היא: שיש פסק-דין ברור של הרבנות הראשית – ויש להדגיש שהפס"ד נתקבל פה אחד – הקובע העובדות באופן חד-משמעי, וז"ל וכבר נתפרסם ברבים:

מועצת הרבנות הראשית לישראל בישיבתה מיום ה' ער"ח סיון תש"ל, דנה בכובד ראש על המצב המסוכן שיתהווה על-ידי שלא הודגש בפירוש בחק . . שהגיור יהי' כהלכה, דבר שיזעזע את כל בית ישראל מקצה עולם ועד קצהו, ויפלג את העם פילוג שלא הי' כמוהו למן סור אפרים מעל יהודה, והחליטה פה אחד:

א. כל גיור שנעשה, בין בארץ ובין בחו"ל, שלא כדין וכהלכה הקבועה ועומדת למן סיני ועד הנה, – איננו גיור. ואין לא-יהודי נעשה ליהודי אלא על ידי גיור כהלכה.

ב. אסור על פי דין תורה לרושמי מרשם התושבים והאחראים עליהם, לרשום אינו יהודי כיהודי בעוד שלא נתגייר כהלכה.

ג. הרבנות הראשית פונה לממשלה בבקשה נמרצה להביא בכנסת תיקון להחק ע"י תוספת המלה "כהלכה".

ד. אם ח"ו לא יתוקן החק כנ"ל על נציגים הדתיים לעזוב את הממשלה, כי לא יתכן להשתתף באחריות הענין כחברי הממשלה.

הנ"ל הוא בהנוגע להתחלת וסיום מכתב כ' (אשר תוכנו בא לבאר את ההתחלה ואת הסיום).

ב. ועוד ועיקר מה שיש להוסיף בזה, לאחרי פס"ד האמור, אשר כפי ידיעותי בדברי ימי עמנו בני ישראל בכל התקופות לא מצאתי מקרה דומה, אשר יכריזו ובקול גדול ובפרסום הכי גדול, אשר פב"פ הוא הרב המוסמך שלהם וסמכותו צריכה להתקבל על כל אחד ואחד ובזה תלוי קיום הדת וכו' וכו', ובבת אחת עם הכרזה זו, וג"כ בפרסום ובפרהסיא, יפעלו בניגוד גמור להפס"ד הברור של אותה הרבנות המוסמכת.

כוונתי כפשוטה לסעיף (ד) הנ"ל הקובע כי לא יתכן להשתתף באחריות הענין, ולכן על הנציגים הדתיים (לצאת מן הקואליצי') לעזוב את הממשלה. וכן להסעיף (ב) האוסר על הפקידים ועל האחראים עליהם לרשום אינו יהודי כיהודי בעוד שלא נתגייר כהלכה.

ג. מה יענה כ' על השאלה: באיזה תוקף יכול כ' וחבריו שי' לתבוע מהממשלה שיישמעו לתביעות הדתיות, בה בשעה שהם עצמם עוברים על הפס"ד הברור האמור שניתן מאותה הסמכות הרבנית אשר משרדו של כ' משלם לו משכורת בעד פעולותיו הרבניות, מתעסק בשקו"ט בנוגע לפרטי הנהלת הרבנות וכו'?

אפשר עוד להאריך בכל האמור, וכן בכמה נקודות אשר במכתב כ', אבל לצערי הגדול נוכחתי אשר באם מוסיפים משהו, הרי כמה אנשים נטפלים לענין טפל או גם לפרט שאינו שייך לכל הענין הנידון, למרות הרציניות והחיוניות שבענין, ובלבד שבאופן רשמי יהי' מענה, אף שהמענה הוא בגדר "טענו בחיטים והודה לו בשעורים" או אף גרוע מזה, וכטענה הידועה, איך אפשר לאיש אשר מעולם לא ביקר באה"ק ת"ו לומר אשר כתוב בספרים הוראה פלונית בנוגע לענין פלוני אשר באה"ק ת"ו.

החותם בצער רב על המצב המבהיל ובפרט אשר כנראה מתוכן מכתב כ' רוצים שיעלימו עין מנקודה העיקרית שבזה ו"מכסים" זה בשקו"ט אשר במצב ההוה אינו נוגע כלל וכלל,

ויהי רצון אשר, בסגנון כ', ידעו כל אחד ואחת העובדות המשפטיות (ובודאי אשר משפט תורתנו תורת אמת אינו גרוע ח"ו משיחה בטלה שלהם) והמעשיות לאמיתן – המציאות כמו שהיא: שיש פס"ד הרבנים בנוסח חד-משמעותי וכו'.

בכבוד ובברכה.

נ.ב.

א. בודאי ידוע גם לכ' ע"ד השמועה אשר מחוגים מסויימים הקרובים לכ' מנסים זה מזמן ללחוץ על הרבנות הראשית בהנ"ל.

ב. וכן ע"ד השמועה אשר כ' צלצל לכאן לאחד ממנהלי משרד המזהפוה"מ כאן, לאחרי החלטת אגודת הרבנים ואיגוד הרבנים וכו' בנוגע לגיור כהלכה ואשר דעתם זהה עם פס"ד הרבנות הראשית, ובפרט סעיף (ד) האמור; וטענת כ' היתה היתכן שנתקבלה החלטה כהאמורה ועסקני המזהפוה"מ כאן לא עשו בדבר; והתוצאות מזה היו שנדפסה מודעה במכ"ע כאן אשר אין הכרח לצאת מהממשלה, בחתימת "כמה" רבנים ואנשים סתם מבלי ידיעתם כלל, וכפי שנתברר לאחרי כן, היפך השקפת עולם שלהם (ושל המזהפוה"מ בכלל) בנוגע לקיום פס"ד הרבנות וסעיף ד' בפרט שמוכרח לקיימו.

זאת אומרת: אשר מכניסים להאוירה דבנ"י בארה"ב שלש "המצאות":

(א) אשר מותר לכל אחד ואחת למרוד בפס"ד ברור של הרב שלו, ואף על פי כן לא יפגע זה בדתיות שלו וכו'.

(ב) אשר אפשר להחתים אנשים מבלי ידיעתם והיפך השקפת עולמם.

(ג) מותר לעשות זה אפילו בענין הקשור באמונתם של אנשים אלה ודתיותם, או במלים אחרות, להחתים אדם על השקפה אשר לדעתו היא מרידה בתורתו שקבל על עצמו ונגד מצפונו.

ובודאי אשר לדכותי' דמר אין צורך להסביר מהו הצד המשפטי והמעשי דהנ"ל, כסגנון מכתבו, ובסגנון ברור יותר, נקודת היסוד של השקפת עולמו של כל מאמין ועל אחת כמה וכמה של עם מאמינים בני מאמינים, וד"ל.


נדפסה ב"היכל מנחם" ח"ב ע' קנג ואילך.

הרב . . ורהפטיג אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת י'פא, ובהנסמן בהערות שם.

התיקון בחוק "מיהו יהודי". ראה גם לעיל אגרת י'ב, ובהנסמן בהערות שם.

פס"ד . . הרבנות הראשית ראה גם לעיל אגרת י'רעט, ובהנסמן בהערות שם.

למן סור אפרים מעל יהודה ע"פ לשון הכתוב – ישעי' ז, יז.

טענו . . בשעורים ב"ק לה, ב. וש"נ.

משפט תורתנו . . משיחה בטלה שלהם ראה מנחות סה, ריש ע"ב.

המזהפוה"מ = המזרחי-הפועל המזרחי.

מאמינים בני מאמינים שבת צז, א.