ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שלח

ב"ה, א' דר"ח אדר, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר אורי צבי שי' גרינברג

שלום וברכה!

לאחרי ההפסקה הארוכה, אף על פי שבינתים בקשתי למסור ד"ש למר ותקותי שמסרו לו בזמנו, קבלתי הפתעה בלתי נעימה שמצב בריאותו שלא כדבעי. והתקוה שלעת קבלת מכתבי זה יש כבר הטבה, ויהי רצון שתלך הלוך והטיב עד שתהי' רפואתו שלמה.

וזכות הרבים – שביכלתו וכוחו לזכותם על ידי קירוב לבם לאבינו שבשמים, רופא כל בשר ומפליא לעשות, בכשרונו אשר חונן בו ואשר כבר הראה כוחו ופעולתו בהשפעה על דעת הציבור, ובפרט על יחידי סגולה מבין הציבור – בודאי תעמוד לו, להמשיך בזה ולהוסיף בזה מתוך בריאות ושמחה וטוב לבב, שנתחזקו ונתבססו ע"י אמונה בכוח עם ישראל, עם חכם ונבון, אלא שהיצר מוצא לו כמה שלוחים המפתים ומבלבלים ומטשטשים את כל הערכים, וביחוד הערכים הרוחניים והנצחיים של עמנו ושל תורתו הנצחית, שלכן תפקיד המעורר הוא רק להסיר המכסה, ובסגנון הכתוב רוח סערה וענן גדול גו', אשר באמת אין בהם שום ממשות כלל, וכמו החושך שאין בו שום ממשות כלל ולכן ממילא נדחה מפני האור (תניא פ' כ"ט).

המצפה לבשורה נעימה שמצב בריאותו הולך וטוב ובאופן המשביע רצון, ובפרט שנכנסים אנו לחודש שמרבין בו בשמחה,

וחותם בכבוד ובברכה,

מ. שניאורסאהן


מצילום האגרת.

מר אורי צבי גרינברג אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ו אגרת ט'תשכג, ובהנסמן בהערות שם.

רופא . . לעשות ברכת "אשר יצר", מברכות ס, ריש ע"ב.

עם חכם ונבון ואתחנן ד, ו.

ובסגנון הכתוב יחזקאל א, ד.

שמרבין בו בשמחה תענית כט, סע"א. מג"א או"ח הל' מגילה סו"ס תרפו.