ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שמ

ב"ה, א' אדר, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

נשי ובנות ישראל מגרוזי' אשר בארצנו הקדושה

תבנה ותכונן על ידי משיח צדקנו

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

בנועם נתקבל מכתבן, בו מבשרות טובות על דבר השיעורים ביהדות בכלל ובדיני טהרת המשפחה בפרט. והשם יתברך ימלא משאלות לבבן לטובה להצליח בלימודן, לימוד המביא לידי מעשה, ובכל מעשה ידיהן לטובה ולברכה.

ובודאי יודעות דברי רבי עקיבא שמצות ואהבת לרעך כמוך – כלל גדול בתורה, היינו שלא להסתפק בהישג עצמי, אלא צריך להשתדל שגם "רעך" יהי' "כמוך".

והרי גם זה מענין "מחצית השקל", אשר באחד באדר משמיעין על השקלים, וכמבואר הרמז בזה, שיהודי בפני עצמו אינו אלא "מחצית", ורק ביחד עם יהודי כמוהו הרי זה דבר שלם, שזהו ג"כ אחד מהטעמים ש"העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל".

ויש להוסיף בזה, שאפילו מי שהוא "דל" בעיניו או באמת, אַל לו לחשוב מה יכול אני לעשות ולפעול בעד הזולת, כי בעניני טוב וקדושה כל אחד ואחת לפי מצבו יכולים להשפיע על כל הסביבה, הן בדיבור ועל אחת כמה וכמה על ידי דוגמא חי'.

וזהו שמודגש ג"כ בתורה "בשקל הקודש", כי כל בני ובנות ישראל זרע קודש הם, בני ובנות "גוי קדוש". שלא כדעת התועים והטועים שיש יהודים "דתיים" ויהודים "לא דתיים", כי באמת לאמיתו כל בני ובנות ישראל מאמינים בני מאמינים, אלא שיש כאלה אשר יצרם העבירם מדעתם מחמת סיבות שונות ומשונות, ברובא דרובא סיבות חיצוניות, אבל לבם ער לתורה ולמצוות באם רק יש מי שיעורר אותם באופן המתאים.

ויהי רצון אשר כיון שמשנכנס אדר מרבין בשמחה, תרבה השמחה אצלן ויקויים אצלן ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות ולפורים שמח.


לימוד המביא לידי מעשה: ראה קידושין מ, ב. וש"נ.

ואהבת לרעך כמוך – כלל גדול בתורה קדושים יט, יח. בתו"כ (הובא בפרש"י) עה"פ.

באחד באדר . . השקלים ריש מס' שקלים. וש"נ.

וכמבואר הרמז בזה ראה גם לקו"ש ח"כ ע' 189 ואילך. ועוד.

העשיר לא ירבה . . ממחצית השקל תשא ל, טו.

בשקל הקודש שם, יג.

גוי קדוש יתרו יט, ו.

מאמינים בני מאמינים שבת צז, א.

לבם ער ראה שהש"ר עה"פ (ה, ב) אני ישנה ולבי ער.

שמשנכנס אדר מרבין בשמחה תענית כט, סע"א. מג"א או"ח הל' מגילה סו"ס תרפו.

ליהודים . . ויקר אסתר ח, טז.