ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שמג

[ה' אדר, ה'תשל"ב]

בתמהון גדול קראתי מכתבו: אמרתי כו"כ פעמים ובהחלט, אשר ידידַי – לא ישתדלו אשר פ' ופ' יבקרו אצלי, ופשיטא אשר לא ילחצו עליהם לקחת מזמנם ולעשות טובה לאלה הלוחצים עליהם (וטובה גם לי) ולבקרני.

אין זה טובה בשביל הלוחצים ולא בשביל הפעולות (שתקותם שע"י הביקור אצלי – ינדב המבקר נדבה יותר גדולה).

וכיון דמובן אשר הנני מחשיבו בין ידידַי – פשיטא שגם עליו חלה הוראה הנ"ל.

טעם ההוראה מובן: יש תועלת בהביקור אצלי – כשהמבקר רוצה לבקרני מצ"ע, אבל כשמסכים ע"ז מפני שכו"כ אנשים (שהוא רואה אותם כשלוחים שלי) כאו"א מעורר אותו עד"ז, ומודיעו שמטלגרף עד"ז אלי, ומטלפן עד"ז אלי, ומדבר עד"ז עם המזכיר הראשי שלי, וכו"כ פעמים – הרי כאיש מנומס אין לו ברירה ומוכרח למלאות בקשתי ע"י כו"כ שלוחים, ומבלבל התכנית שלו, ולבקרני, ובלבד שלא יבלבלוהו יותר ולא יבלבלו את אביו שי' ואת אשתו תי' (שככתבו במכתבו – תוכרח לנסוע מהאַקלים הטוב של בערמודאַ להקור וקרח דניו יארק) למלאות בקשות והפצרות שלוחַי וידידַי במנשסתר.

[אפילו באם לא היתה הוראה מפורשת כזו – כעסקן ציבורי בטח יסכים שאין פעולה זו רצוי' כלל וכלל ואינה מוסיפה כבוד לליובאַוויטש במנשסתר ולא לליובאַוויטש בניו יארק. – ותקותי ובקשתי אשר כעסקן ציבורי יסביר כ"ז לכל אלה שככתבו started כ"ז].

לשאלתו מה יענה להנ"ל [Hubert שי']: האמת. ובשמי (שמסרתי זה לו (ליפה שי') ע"מ שימסור ליובערט (ובהקדמה – שאלו שדיברו עמו ע"ד הביקור אצלי – עשו זה ע"ד עצמם ולא ידעו ע"ד זמני הביקורים אצלי כאן בחורף זה, וכשהודיעוני עד"ז – ביקשתי מזכירי ראשי לטלפנו ע"מ למסור ליובערט):

שהנני מצטער על אשר למרות שבא לניו יארק לשעות ספורות הציעו לו לבלבל תכניתו ולגרום אי נוחיות (ולזוג' תי') ולבקרני באישון לילה וכו' וכו'. – ואף שכוונת המציעים היתה טובה (מרוב התקשרותם אלי וחסידות שלהם) גערתי בהם על אשר מנצלים איידעלקייט דהנ"ל ויחס טוב שלו לליובאַוויטש – להציעו הנ"ל ולגרום לו טרחות וכו' – ולבקשו בשמי – שלא ישנה כלל תכניתו הראשונה, ולא יסע לברוקלין באישון לילה בשביל שיחה קצרה אתי (ובפרט במצב האויר דעתה).

וכשיזדמן לו להיות בניו יארק בזמן מרווח יותר ובמצב אויר טוב, וידעו עד"ז בעוד מועד (בשביל רעזערווירען יותר זמן) וירצה לבקרני – בודאי אשר ינעם לי להכירו פנים ולמסור לו (וע"י – לאביו שי') ת"ח על סיוע שלהם לעניני ליובאַוויטש באנגליא פא"פ – סיוע בממונם וגם ע"י העידוד שלהם וכו'.

הנ"ל הוא סופית. ובודאי לא ילחצו עלי עוד בזה.

וגם בעתיד – לא ילחצו על אנשים שיבקרוני (לא על הנ"ל ולא על אחרים ולא על אבי הנ"ל).


נדפסה ב"נלכה באורחותיו" ע' 213 ואילך. והיא מענה למו"ה זלמן יפה, במנשסתר, שביקש להשפיע על הנדבן מר הובערט מבערמודא שיסע לבקר את כ"ק אדמו"ר.

started: = התחילו.