ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שמו

[י"ב אדר, ה'תשל"ב]

ביחד עם המשלוח מנות –

משלוח איחולַי, אשר, בתוככי כל היהודים, יהי' לכאו"א אורה ושמחה וששון ויקר כפשוטו וכדחז"ל,

ובאופן – כבקשת דוד מלך ישראל – אלקים חושה לי . . . הוי' אל תאחר.

מנחם שניאורסאהן


מצילום כתי"ק – נדפס ב"כפר חב"ד" גליון 755. העתקתו נדפס ב"מקדש מלך" ח"ג ע' קא.

והוא נוסח ברכה מכ"ק אדמו"ר לצרף להמשלוח מנות שיחלקו לחיילי צה"ל.

לשלימות הענין מועתק כאן מכתב אגו"ח בארה"ק לכללות אנ"ש באה"ק:

ב"ה, י"ב אדר, תשל"ב

לכללות אנ"ש שי',

שלום וברכה!

ממזכירות כ"ק אדמו"ר שליט"א נתקבלו ההוראות כדלקמן, לקראת חג הפורים:

המשלוח מנות לחיילים הוא בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א, והשלוחים המעבירים את משלוח המנות הם שלוחי כ"ק אדמו"ר שליט"א.

לכל משלוח מנות יצורף מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א [כבפנים].

היות, וכנ"ל, השלוחים הם שלוחי כ"ק אדמו"ר שליט"א, יתנו משלוח מנות בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א אף להשלוחים, בצירוף עם הברכה הנ"ל.

היות ועפ"י שו"ע איש שולח מנות רק לאיש, ממילא מובן שהפתק המצורף יתנו רק לגברים.

כל המביאים משלוח מנות לעולים החדשים בכל אתר ואתר, ידגישו לעולים, שהיות והיו עד עתה ברוסי' ולא הי' באפשרותם לקיים מצות "משלוח מנות" כדבעי, לכן שולחים להם עתה, ולראות שגם הם יקיימו המשלוח. ושמהמנה תוכל להשאר כמות שאפשר יהי' להמשיך ולשלחה, ובכך יקיימו גם המקבלים משלוח מנות כשישלחו הנותר.

קיום מצוה זו יהי' בנוסף לקיום כל המצוות.

המנות ומסירתן צריכות להיות באופן של משלוח מנות, ולא כ"מתנות לאביונים", וכן באדיבות ובסבר פנים יפות.

להדגיש שמצות משלוח מנות היא על כל אחד ואחת מגיל בר מצוה ובת מצוה, ואף קטנים יותר מצד מצות חנוך, וממילא ידאגו וירצו כולם לקיים המצוה.

בכדי להקל על העולים החדשים קיום מצות "מתנות לאביונים" שיהיו השלוחים מוכנים לקבל מהם עבור מצוה זו (שאפשר לקיימה בפרוטות מעטות) ויהיו שלוחים לתת הצדקה.

משלוח מנות לעולים החדשים: ראה גם להלן סוף אגרת שלאח"ז.

אורה . . ויקר אסתר ח, טז.

וכדחז"ל מגילה טז, ב.

אלקים . . אל תאחר תהלים ע*, ו.

*) הקאַפּיטל שהתחילו לומר בי"א ניסן אשתקד – ראה בהנסמן לעיל אגרת ט'תתקצז בשוה"ג.