ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שמח

[נוסח המברק לקראת חג הפורים, ה'תשל"ב]

צמח צדק, כולל, תורת אמת, צעירי,

נשי, בנות, אנ"ש שיכון חב"ד ירושלים.

פורים שמח והתוועדויות פעילות וליהודים יהי' אורה ושמחה וששון ויקר בכל הפירושים ובהוספה כההוראה למטה ולמעלה כביכול* מעלין בקודש.

מנחם שניאורסאהן


נדפס ב"מקדש מלך" ח"ג ע' רמ.

וליהודים . . ויקר אסתר ח, טז.

בכל הפירושים מגילה טז, ב.

מה . . בעצמו שמו"ר פ"ל, ט.

ואני המתחיל: תנחומא וארא טו. שמו"ר פי"ב, ג. ועוד.

מעלין בקודש ברכות כח, א. וש"נ. וראה גם לעיל אגרת י'כג, ובהנסמן בהערות שם.

*) מה שהוא מצוה לישראל לעשות, עושה בעצמו. ואני המתחיל.