ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שמט

ב"ה, ט"ו אדר, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ מו"ה מרדכי שי'

שלום וברכה!

בנועם ובשמחה קבלתי מכתבו אשר עלו הוא ובני ביתו שיחיו לארצנו הקדושה ת"ו.

ויהי רצון שתהי' עלייתם בשעה טובה ומוצלחת בגשמיות וברוחניות גם יחד, ובנקודה הפנימית – לגדל בניהם שי' לתורה ולחופה ולמעשים טובים.

לכתבו אודות מקום הסתדרותו בפרנסה ומקום דירתם וכו', יתייעץ בזה עם ידידים הנמצאים על אתר ויודעים פרטי המקומות והדירות וכו', וכבר נאמר ותשועה ברוב יועץ.

בברכה להסתדרות טובה ולבשורות טובות בכל האמור.


וכבר נאמר: משלי יא, יד. כד, ו.