ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שנא

ב"ה, ט"ז אדר, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר דב שי' זליקין

שלום וברכה!

באיחור זמן הגיעני מכתבו מט' שבט עם המצורף אליו.

ואתחיל מסיום מכתבו שמסיים בברכה, וברך לקחתי ואשיבנו, שהשי"ת ימלא משאלות לבבו לטובה בכל עניניו הפרטיים והכלליים, כולל הכתוב בראשית מכתבו שהוא נין ונכד של ר' ברוך מרדכי אטינגר ז"ל מבוברויסק, שבודאי יודע הפרטים איך [שהי'] מחסידיו הראשונים והכי נאמנים של רבנו הזקן בעל התניא והשולחן ערוך, מייסד חב"ד וראש שושילתא דמשפחת שניאורסאהן הענפה.

תקותי חזקה שזכרון צור מחצבתו הוא גורם פעיל לא רק אצל מר כי אם גם אצל אחיו מר ארי' לובה שי' אליאב, ובפרט על פי הרושם שנשאר אצלי מפגישתנו האישית עם אחיו לפני כמה שנים כשהי' בארצות הברית, ועוד ועיקר ששמעתי רבות מפעולות אחיו בנוגע ישוב ארץ ישראל, ארצנו הקדושה, ובמיוחד לטובת אלו שעלו מארצנו לפנים.

ואוסיף תקותי אשר משתדל אחיו וגם הוא וכל העובדים בשטח זה שתהי' עלי' זו באופן דתרתי משמע, עלי' גם ברוחניות, אשר העם היושב בה בצדק ובגאון ישא התואר של "ממלכת כהנים וגוי קדוש". ומדגיש אני בגאון, ובלשון הכתוב: "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך", והארץ תתאים לשמה, אשר ארץ הקודש ייקרא לה, ועד שנקראת כן בפי כל העמים – ברוסית וכיו"ב.

ומעין האמור בנוגע לעלי' תרתי משמע, יהי רצון שגם במקצוע של מר, שככתבו שהוא מנהל רשת החשמל, יאיר בתי בני ישראל וגם הרחובות ורשות הרבים של ארץ ישראל באור כפשוטו ובאור הפנימי מתאים להוראת ימי הפורים שזה עתה באנו מהם: ליהודים היתה אורה וגו', והוסיפו חכמינו ז"ל בפירושם: אורה זו תורה.

בכבוד ובברכה.


וברך לקחתי ואשיבנו: ע"פ לשון הכתוב – בלק כג, כ.

ר' ברוך מרדכי . . מבוברויסק ראה גם לעיל אגרת י'מג, ובהנסמן בהערות שם.

ממלכת כהנים וגוי קדוש יתרו יט, ו.

ובלשון הכתוב תבוא כח, יו"ד.

ליהודים היתה אורה וגו' אסתר ח, טז.

והוסיפו חכמינו ז"ל מגילה טז, ב.